Odsetki Podatkowe

Porozmawiajmy dziś trochę o odsetkach.

Dziś taka kwestia 🙂

Czy jeżeli w deklaracji CIT-8 wykazane zostaną należne zaliczki na podatek, które w ciągu roku nie zostały opłacone, a spółka rok zakończy stratą, to Urząd Skarbowy ma prawo naliczyć odsetki od wykazanych zaliczek?

ODPOWIEDŹ

W przypadku straty brak zapłaty zaliczek jest podstawą do naliczenia odsetek za zwłokę.

Uzasadnienie

Zasadą jest, że zaległości z tytułu zaliczek, na równi z zaległościami podatkowymi, generują odsetki za zwłokę zob. art. 53 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. Zaległe zaliczki rozlicza się w zeznaniu rocznym, ale podatnik może być zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że po zakończeniu roku podatkowego zaliczka wygasa gdy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym. Po upływie terminu zapłaty zaliczki istnieje obowiązek zapłaty zaliczek, aż do dnia, w którym w ich miejsce powstaje obowiązek zapłacenia podatku za cały rok podatkowy. Niemniej jednak należy pamiętać, że niezapłacona zaliczka jest zaległością podatkową – aż do chwili wygaśnięcia (art. 51 § 2 o.p.). Od takiej niezapłaconej zaliczki pobiera się odsetki za zwłokę aż do chwili wygaśnięcia – również wówczas, gdy zaliczki przekraczają wysokość podatku za okres rozliczeniowy (art. 53 § 2 o.p.). Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach – dalej r.n.o.z. – odsetki za zwłokę od nieuiszczonej zaliczki na podatek dochodowy nalicza się m.in. do dnia złożenia zeznania podatkowego, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie, na ostatni dzień terminu złożenia zeznania albo do dnia uiszczenia podatku – od nieuregulowanych w terminie płatności w całości lub w części zaliczek na podatek dochodowy. Oznacza to, że organ podatkowy powinien naliczyć odsetki od zaliczek do najwcześniejszej z dat: – daty złożenia zeznania podatkowego gdy zostało ono złożone w terminie lub daty upływu tego terminu (§ 4 ust. 1 pkt 7 r.n.o.z.), – daty zapłaty zaliczki (tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10.01.2020 r., II FSK 376/18). W efekcie jeśli kwota zaległych zaliczek nie przekracza podatku (w szczególności, gdy poniesiono stratę) to nie trzeba regulować zaliczki, ale powstanie obowiązek zapłaty odsetek od tej zaliczki.

Choinka i świąteczne dekoracje w kosztach firmy

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z odliczenia wydatków na świąteczne dekoracje biurowe, w tym zakup choinki i innych ozdób świątecznych. Organy podatkowe zgadzają się z zasadą, że typowe dekoracje nie są uznawane za wydatki wystawne, a stworzenie przyjemnej atmosfery w miejscu pracy sprzyja zwiększeniu produktywności zespołu i może przyczynić się do wzrostu przychodów. Fiskus również akceptuje odliczenia VAT od zakupionych dekoracji.

Przed nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia większość firm decyduje się na ozdobienie biura. Według długoletniej linii interpretacyjnej, tego rodzaju wydatki mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów. Jednakże, dekoracje nie powinny cechować się nadmiernym rozmachem.

Koszty uzyskania przychodów to wydatki racjonalnie uzasadnione, poniesione w celu generowania przychodu lub jego zabezpieczenia. Wydatki na wystrój biura, włączając w to zakup choinki i innych ozdób świątecznych, są powszechnie praktykowane jako element budowania korzystnej atmosfery w relacjach z klientami i kontrahentami. Warto jednak pamiętać, że wydatki na reprezentację nie podlegają odliczeniu. Jednakże, zakup typowych ozdób nie stwarza zazwyczaj ryzyka uznania ich za koszt reprezentacyjny

Kreowanie świątecznej atmosfery w firmie

Zgodnie z artykułem 22, ustępem 1 ustawy o PIT (i analogicznie artykułem 15, ustępem 1 ustawy o CIT), kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu generowania przychodu lub zabezpieczenia źródła dochodów, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie wyłączone jako koszty podatkowe (wskazane odpowiednio w artykule 23, ustęp 1 ustawy o PIT i artykule 16, ustęp 1 ustawy o CIT). Aby zaliczyć coś do kosztów uzyskania przychodów, musi spełnić trzy warunki:

  1. Musi istnieć związek pomiędzy poniesionym kosztem a uzyskiwanym przychodem lub jego zabezpieczeniem.
  2. Poniesiony koszt nie może znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.
  3. Wydatek musi być właściwie udokumentowany.

Wydatki związane z reprezentacją nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów, w szczególności wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholu. Takie wydatki wyłączone są z kosztów podatkowych (zgodnie z artykułem 23, ustęp 1, punkt 23 ustawy o PIT oraz artykułem 16, ustęp 1, punkt 28 ustawy o CIT). Termin „reprezentacja” nie ma precyzyjnej definicji w prawie podatkowym, ale orzecznictwo wskazuje, że obejmuje wszelkie działania mające na celu promocję i utrzymanie dobrego wizerunku podmiotu w oczach innych.

Zdaniem organów podatkowych, koszty związane z dekoracjami świątecznymi nie są zazwyczaj uznawane za koszty reprezentacyjne. Choć ozdabianie biur jest powszechną praktyką.

Beneficjent Rzeczywisty ..kogo dotyczy?

Według definicji ustawowej ,beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne

które w sposób faktyczny pełnią władzę nad danym podmiotem. Reguluje to ustawa z 1 marca 2018

(Dz.U. 2018 poz. 723)

Beneficjent Rzeczywisty osoby prawnej

W przypadku klienta będącego osobą prawną

  • osoba fizyczna cabbed udziałowcem lub akcjonariuszem klienta która posiada prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej.

Beneficjent Rzeczywisty przy jednoosobowej działalności gospodarczej.

W przypadku klienta który jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę lub osoby fizyczne, uznaje się iż taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

Beneficjent Rzeczywisty w fundacji

W przypadku fundacji nie jest oczywiste aby to stwierdzić ,jednakże zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/849z 20 maja 2018 (Dz.Urz.UE.L Nr 141,str 73)

Za beneficjenta fundacji można uznać:

  • fundatora
  • nadzorcę
  • benficjentów funfacji
  • inne osoby sprawujące kontrolę nad fundacją

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

23 Października 2023 Naczelny Sąd Administracyjny podjął bardzo ważną o fundamentalnym znaczeniu dla Podatników podatku VAT.

Skład siedmiu sędziów rozstrzygał w sprawie od dawna budzącej wiele wątpliwości a mianowicie

Czy wykreślenie podatnika z rejestru podatników czynnych podatku od towarów i usług w trybie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług może nastąpić poprzez dokonanie czynności materialno-technicznej czy też wymaga formy decyzji podatkowej?

Zagadnienie to powstało na kanwie rozpoznawanej skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2019 (sygn. Akt III SA/Wa 726/19 ).

NSA w uchwale z dnia 23 Października ( I FPS 3/23) zdecydował iż

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT z urzędu, po zablokowaniu jego rachunków, może nastąpić poprzez dokonanie czynności materialno-technicznej i nie wymaga formy decyzji podatkowej, ani powiadamiania podatnika