Beneficjent Rzeczywisty ..kogo dotyczy?

Według definicji ustawowej ,beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne

które w sposób faktyczny pełnią władzę nad danym podmiotem. Reguluje to ustawa z 1 marca 2018

(Dz.U. 2018 poz. 723)

Beneficjent Rzeczywisty osoby prawnej

W przypadku klienta będącego osobą prawną

  • osoba fizyczna cabbed udziałowcem lub akcjonariuszem klienta która posiada prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej.

Beneficjent Rzeczywisty przy jednoosobowej działalności gospodarczej.

W przypadku klienta który jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę lub osoby fizyczne, uznaje się iż taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

Beneficjent Rzeczywisty w fundacji

W przypadku fundacji nie jest oczywiste aby to stwierdzić ,jednakże zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/849z 20 maja 2018 (Dz.Urz.UE.L Nr 141,str 73)

Za beneficjenta fundacji można uznać:

  • fundatora
  • nadzorcę
  • benficjentów funfacji
  • inne osoby sprawujące kontrolę nad fundacją

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

23 Października 2023 Naczelny Sąd Administracyjny podjął bardzo ważną o fundamentalnym znaczeniu dla Podatników podatku VAT.

Skład siedmiu sędziów rozstrzygał w sprawie od dawna budzącej wiele wątpliwości a mianowicie

Czy wykreślenie podatnika z rejestru podatników czynnych podatku od towarów i usług w trybie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług może nastąpić poprzez dokonanie czynności materialno-technicznej czy też wymaga formy decyzji podatkowej?

Zagadnienie to powstało na kanwie rozpoznawanej skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2019 (sygn. Akt III SA/Wa 726/19 ).

NSA w uchwale z dnia 23 Października ( I FPS 3/23) zdecydował iż

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT z urzędu, po zablokowaniu jego rachunków, może nastąpić poprzez dokonanie czynności materialno-technicznej i nie wymaga formy decyzji podatkowej, ani powiadamiania podatnika