Beneficjent Rzeczywisty ..kogo dotyczy?

Według definicji ustawowej ,beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne

które w sposób faktyczny pełnią władzę nad danym podmiotem. Reguluje to ustawa z 1 marca 2018

(Dz.U. 2018 poz. 723)

Beneficjent Rzeczywisty osoby prawnej

W przypadku klienta będącego osobą prawną

  • osoba fizyczna cabbed udziałowcem lub akcjonariuszem klienta która posiada prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej.

Beneficjent Rzeczywisty przy jednoosobowej działalności gospodarczej.

W przypadku klienta który jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę lub osoby fizyczne, uznaje się iż taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

Beneficjent Rzeczywisty w fundacji

W przypadku fundacji nie jest oczywiste aby to stwierdzić ,jednakże zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/849z 20 maja 2018 (Dz.Urz.UE.L Nr 141,str 73)

Za beneficjenta fundacji można uznać:

  • fundatora
  • nadzorcę
  • benficjentów funfacji
  • inne osoby sprawujące kontrolę nad fundacją