Faktura za wyrażenie zgody na wydłużenie terminu płatności….

W ostatnim czasie pojawiło się dotyczące zaksięgowania faktury za wydłużenie terminu płatności. Oto, jak najlepiej rozwiązać ten problem.

Spółka zwróciła się do kontrahenta o wydłużenie terminu płatności o 90 dni, na co ten wyraził zgodę. Jednocześnie wystawił fakturę za tę czynność. Jak zatem zaksięgować taką fakturę?

Uważam iż, omawianą fakturę należy zaksięgować jako koszty finansowe. Faktura wystawiona za wyrażenie zgody na wydłużenie terminu płatności ma charakter analogiczny do odsetek od zobowiązań.

Zgodnie z przepisami prawa rachunkowego, operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, takimi jak odsetki, a kosztami finansowymi, w tym również odsetki.

Dlatego też, zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, faktura za wydłużenie terminu płatności powinna zostać zaksięgowana jako koszty finansowe.

Jakie Skutki wywoła sprzedaż auta wykupionego z leasingu??

Sprzedaż samochodu, który był wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej, niesie za sobą różnorodne konsekwencje podatkowe. Dowiedz się, jakie są najważniejsze aspekty tej transakcji. Podatek Dochodowy i Składka Zdrowotna: Zgodnie z przepisami podatkowymi, przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych w działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu. Oznacza to, że dochód uzyskany ze sprzedaży auta z leasingu jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składką zdrowotną. Okres Uwzględniania Przychodu: Istnieje określony okres, po którym przychody z odpłatnego zbycia składników majątkowych będących przedmiotem leasingu, są zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej. Ten okres wynosi zazwyczaj 6 lat od momentu wycofania składnika z działalności gospodarczej. Obliczanie Podatku: Przychód ze sprzedaży auta musi zostać wykazany w przychodach firmowych, a następnie od niego odjęte zostaną koszty uzyskania przychodu. Na podstawie tego dochodu naliczane będą odpowiednie podatki, w tym PIT i składka zdrowotna. Alternatywny Scenariusz: Darowizna: Warto zauważyć, że w przypadku przekazania auta w darowiźnie, obdarowany będzie mógł uniknąć opodatkowania, jeśli będzie posiadał pojazd przez co najmniej 6 miesięcy przed jego sprzedażą.

Całkowicie Zamortyzowane Środki Trwałe: Co dalej?….

Amortyzacja, czyli systematyczne rozłożenie w czasie obciążeń wyniku finansowego wartości składnika majątku, ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw. W tym kontekście omówimy kwestię całkowicie zamortyzowanych środków trwałych.

 • Stawki Amortyzacyjne: Ustalanie bieżącej amortyzacji wymaga polityki amortyzacyjnej, uwzględniającej wartość początkową, przewidywany okres używania, i metodę amortyzowania.
 • Utrudnienia w Przewidywaniu: Polityka opiera się na uproszczonych założeniach, często trudnych do odwzorowania w praktyce, zwłaszcza jeśli chodzi o przewidywanie okresu użytkowania.
 • Całkowicie Zamortyzowane Środki Trwałe: W praktyce firmy mogą posiadać takie środki, których wartość księgowa netto wynosi 0, ale są nadal używane ze względu na dobry stan techniczny.
 • Niezgodne Zasady: Amortyzacji nie można kontynuować dla całkowicie zamortyzowanego, ale nadal używanego środka trwałego, zgodnie z przepisami bilansowymi i podatkowymi.
 • Przepisy Prawne: Zgodnie z przepisami, rozpoczęcie i zakończenie amortyzacji zależy od momentu przyjęcia do używania oraz zrównania zakumulowanej amortyzacji z wartością początkową.
 • Wycofanie ze Służby: Wycofanie ze służby całkowicie zamortyzowanego środka trwałego jest inaczej traktowane niż w przypadku środka trwałego z wartością netto większą niż zero.
 • Amortyzacja Używanych Środków: Przepisy podatkowe precyzyjnie regulują kwestię amortyzacji używanych środków trwałych, umożliwiając podatnikom dostosowanie stawek do konkretnej sytuacji.

Wartość księgowa netto, przewidywania okresu użytkowania, i zgodność z przepisami podatkowymi to kluczowe aspekty związane z amortyzacją całkowicie zamortyzowanych środków trwałych, co może mieć istotne konsekwencje dla wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

POŁĄCZENIE SPÓŁKI Z O.O. ZE SPÓŁKĄ JAWNĄ: JAKIE PODATKI PO POŁĄCZENIU?

Spółka z o.o. planuje połączenie się ze spółką jawna, a procedura ta będzie realizowana na podstawie art. 492 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Przedstawiamy kluczowe kwestie i skutki podatkowe tego procesu.

Sposób Połączenia:

W ramach połączenia, majątek spółki jawnej zostanie przeniesiony na spółkę z o.o. w zamian za udziały wydane wspólnikom spółki jawnej. Wspólnicy spółki jawnej, będący jednocześnie wspólnikami spółki przejmującej, nie zmienią struktury własności w wyniku tego procesu.

Podatki po Połączeniu:

Spółka przejmująca będzie opodatkowana estońskim CIT (ryczałt od dochodów spółek), podczas gdy spółka przejmowana będzie opodatkowana na zasadach ogólnych. Obecnie spółka jawna jest zawieszona, a posiada straty z 2018 r., które z uwagi na upływ czasu nie mogą zostać rozliczone.

Czy Spółka Przejmująca Zachowa Prawo do Estońskiego CIT po Połączeniu?

Prawo do opodatkowania estońskim CIT przez spółkę przejmującą może ulec utracie w zależności od dwóch wskazanych przypadków.

Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estońskim CIT) jest uregulowana przepisami art. 28l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednym z przypadków utraty tego prawa jest przejęcie innego podmiotu w drodze łączenia lub podziału podmiotów (zgodnie z art. 28l ust. 1 pkt 4 lit. c).

Jednakże, w niektórych przypadkach utrata prawa nie występuje, mianowicie gdy:

 • Podmiot przejmowany lub dzielony jest opodatkowany ryczałtem, albo
 • Podmiot przejmowany lub dzielony z dniem przejęcia zamknie księgi rachunkowe i dokona rozliczenia transakcji pozostających w związku z przejmowanymi składnikami majątku (zgodnie z art. 7aa).

Zatem, czy spółka przejmująca utraci to prawo, zależy od szczegółów procesu połączenia. W przypadku spełnienia jednego z tych dwóch warunków, spółka z o.o. nie utraci prawa do opodatkowania estońskim CIT. W przeciwnym razie, utrata prawa nastąpi z końcem poprzedniego roku podatkowego.

Podatek Minimalny: Kluczowe Założenia Nowej Polityki Podatkowej

Od początku roku 2024 w życie wchodzi rewolucyjna zmiana w polityce podatkowej – wprowadzenie tzw. podatku minimalnego. Nowa regulacja ma na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, szczególnie w przypadku dużych przedsiębiorstw i osób z wyższymi dochodami. Poniżej przedstawiamy kluczowe założenia tej nowej formy opodatkowania.

Minimalna Stawka Podatkowa

Podstawowym założeniem jest wprowadzenie stałej, minimalnej stawki podatkowej, której przedsiębiorstwa i osoby z wyższymi dochodami nie mogą unikać. To oznacza, że niezależnie od ulg podatkowych czy odliczeń, każdy podatnik musi uiścić tę minimalną kwotę podatku.

Eliminacja Strategii Unikania Opodatkowania

Podatek minimalny ma zdecydowanie zmniejszyć możliwość przenoszenia zysków do krajów o niższych stawkach podatkowych. Obejmuje on specjalne klauzule, które eliminują potencjalne luki w systemie, uniemożliwiając manipulacje finansowe w celu uniknięcia opodatkowania.

Dostosowanie do Specyfiki Branż

Mimo wprowadzenia stałej stawki podatkowej, regulacje zawierają klauzule uwzględniające specyfikę niektórych branż. To podejście ma na celu zminimalizowanie potencjalnych szkód dla sektorów gospodarki, które wymagają specjalnych rozwiązań podatkowych.

Przejrzystość i Uczciwość Podatkowa

Nowa polityka podatkowa ma na celu wprowadzenie większej przejrzystości i uczciwości do systemu podatkowego. Minimalna stawka eliminuje przepisy umożliwiające unikanie opodatkowania, co przyczynia się do bardziej uczciwego podziału obciążeń podatkowych.

Wsparcie dla Małych Przedsiębiorstw

Podatek minimalny ma również przynieść korzyści dla małych przedsiębiorstw, eliminując nieuczciwą konkurencję ze strony dużych korporacji, które dotychczas unikały części swojego obciążenia podatkowego.

Zaliczka a Zadatek: Czym Się Różnią i Jak Mają Wpływ na Twoje Finanse?

Zaliczka i zadatek – dwa pojęcia, które często się myli. Czym się różnią i jak mogą wpłynąć na Twoje finanse? Oto wyjaśnienie.

Zaliczka: Płatność przed usługą lub dostawą

Czym jest zaliczka? Zaliczka to część płatności, którą klient dokonuje przed otrzymaniem usługi lub towaru. Jest to forma zabezpieczenia dla usługodawcy lub sprzedawcy na wypadek nieuregulowania całości należności przez klienta

Zaliczka jako część transakcji: W przypadku usług czy produktów wymagających dłuższego czasu wykonania lub oczekiwania na dostawę, zaliczka może być wykorzystana do pokrycia kosztów początkowych lub jako potwierdzenie zobowiązania klienta.

Zadatek: Ustalone zabezpieczenie transakcji

Czym jest zadatek? Zadatek to kwota, którą klient wpłaca jako zabezpieczenie transakcji. W odróżnieniu od zaliczki, jest to już część całkowitej kwoty transakcji.

Zadatek jako zabezpieczenie transakcji: Zadatek jest formą pewności dla sprzedawcy lub usługodawcy, potwierdzając zaangażowanie klienta w daną transakcję. W przypadku rezygnacji z transakcji przez klienta, może być on traktowany jako rekompensata za utracone możliwości.

Różnice między zaliczką a zadatkiem

Moment zapłaty: Zaliczka jest częścią płatności, która jest uregulowana przed wykonaniem usługi lub dostarczeniem towaru. Zadatek stanowi już część całkowitej kwoty i jest wpłacany jako forma zabezpieczenia transakcji.

Funkcja w transakcji: Zaliczka ma na celu częściowe pokrycie kosztów początkowych i potwierdzenie chęci klienta do skorzystania z usługi lub nabycia towaru. Zadatek ma natomiast funkcję zabezpieczenia transakcji i może być traktowany jako rekompensata za ewentualną rezygnację.

Wpływ na finanse i podatki

Zaliczka i zadatek mogą wpływać na Twoje finanse i rozliczenia podatkowe. Kluczowe jest zrozumienie różnic między tymi dwoma pojęciami, a także dokładne dokumentowanie transakcji zaliczek i zadatków, aby uniknąć nieporozumień przy rozliczeniach.

Podsumowanie

Zaliczka i zadatek to dwie różne formy zabezpieczenia transakcji, które mogą mieć wpływ na Twoje finanse i relacje biznesowe. Kluczowe jest zrozumienie różnic między nimi, aby korzystać z tych mechanizmów w sposób świadomy i korzystny dla obu stron transakcji.

Import Usług: Kluczowe Kwestie, Koszty i Korzyści

Co to jest import usług?

Definicja: Import usług oznacza nabycie usług z zagranicy, które są wykonywane dla danego przedsiębiorstwa przez podmioty spoza granic kraju, w którym firma działa.

Koszty i korzyści importu usług:

Koszty:

 • Koszty walutowe i transakcyjne: Związane z wymianą walut i prowizjami bankowymi.
 • Koszty związane z różnicami kulturowymi: Komunikacja i zarządzanie mogą wymagać dodatkowych nakładów czasowych i finansowych.
 • Podatki i cła: Podatki od importowanych usług mogą wpływać na koszty

Korzyści:

 • Zwiększenie konkurencyjności: Import usług może obniżyć koszty produkcji, zwiększyć efektywność i konkurencyjność firmy.
 • Dostęp do specjalistycznej wiedzy: Import usług pozwala na korzystanie z wysokiej jakości usług i specjalistycznej wiedzy dostępnej na zagranicznych rynkach.
 • Rozszerzenie rynku: Pozwala na poszerzenie oferty produktów i usług na nowe rynki.

Import usług to ważny aspekt globalnej gospodarki. Zrozumienie kosztów, korzyści i wyzwań związanych z importem usług może pomóc firmom w podejmowaniu świadomych decyzji oraz wykorzystaniu tej możliwości do rozwoju i zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Procedura OSS w Unii Europejskiej: Łatwiejsze Rozliczenia Podatkowe dla Firm

W dzisiejszym globalnym świecie biznesowym, przepisy podatkowe stają się coraz bardziej złożone, zwłaszcza w kontekście handlu online. Jednakże, dzięki Procedurze One Stop Shop (OSS), przedsiębiorstwa mają teraz możliwość uproszczenia i ułatwienia rozliczeń podatkowych w Unii Europejskiej.

Co to jest Procedura OSS?

Procedura One Stop Shop to mechanizm wprowadzony przez Unię Europejską, który umożliwia firmom dokonywanie rozliczeń VAT za sprzedaż dóbr i usług online w różnych krajach UE poprzez jedno miejsce rejestracji.

Jak działa Procedura OSS?

OSS pozwala firmom, zwłaszcza tym zajmującym się handlem elektronicznym, dokonywać rozliczeń VAT za sprzedaż do konsumentów w innych krajach UE poprzez jedną platformę. Dzięki temu unika się konieczności rejestracji VAT w każdym kraju, w którym prowadzi się sprzedaż.

Korzyści z Procedury OSS:

 • Uproszczone rozliczenia podatkowe: Dzięki OSS, firmy mają łatwiejszy dostęp do rynków UE, minimalizując biurokrację związaną z rozliczeniami VAT.
 • Zwiększona efektywność: Procedura ta pozwala na oszczędność czasu i zasobów, skupiając się na samym biznesie zamiast na administracyjnych formalnościach podatkowych.
 • Unikanie rejestracji VAT w wielu krajach: OSS eliminuje konieczność rejestracji VAT w każdym kraju UE, w którym przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż.

Ulga za Złe Długi: Kluczowe Informacje dla Firm i Przedsiębiorców

Definicja

Ulga za złe długi to instrument podatkowy, który pozwala firmom zaliczyć stratę na nieściągalne należności jako koszt uzyskania przychodu.

Jak działa ulga za złe długi?

Gdy dług nie jest możliwy do odzyskania i spełnia określone warunki, firma może ubiegać się o ulgę podatkową. Oznacza to możliwość zaliczenia tej kwoty jako koszt uzyskania przychodu, co z kolei zmniejsza podstawę opodatkowania, a co za tym idzie, redukuje podatek do zapłacenia.

Warunki ulgi za złe długi

Pierwszym warunkiem skorzystania z ulgi na złe długi w podatku dochodowym jest nieuregulowanie lub niezbycie wierzytelności zaliczonej do przychodów należnych w terminie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

Drugim warunkiem korzystania z ulgi na złe długi w podatku dochodowym jest nieznajdowanie się przez dłużnika na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień skorzystania z tej ulgi (tj. zapłaty zaliczki, ryczałtu lub złożenia zeznania podatkowego) w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Trzecim warunkiem skorzystania z ulgi na złe długi w podatku dochodowym jest nieupłynięcie 2 lat od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub zawarta umowa, a w przypadku, gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek), jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności. Po upływie tego terminu skorzystanie z ulgi na złe długi w podatku dochodowym nie jest możliwe.

zwartym warunkiem skorzystania z ulgi na złe długi w podatku dochodowym jest zawarcie transakcji handlowej w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski.

A co z podatkiem VAT?

Jeżeli spełnione są warunki ulgi na złe długi w VAT, wierzyciel może dokonać korekty podatku należnego dotyczącego nieściągalnej wierzytelności. Korekta ta dokonywana jest poprzez dokonanie odpowiednich zapisów w ramach części ewidencyjnej oraz części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT przesyłanego za miesiąc (w przypadku podatników składających deklaracje VAT za okresy miesięczne, a więc przesyłających nowy plik JPK_VAT w wariancie JPK_V7M) lub ostatni miesiąc kwartału (w przypadku podatników składających deklaracje VAT za okresy kwartalne, a więc przesyłających nowy plik JPK_VAT w wariancie JPK_V7K), w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności wierzytelności.