Ulga za Złe Długi: Kluczowe Informacje dla Firm i Przedsiębiorców

Definicja

Ulga za złe długi to instrument podatkowy, który pozwala firmom zaliczyć stratę na nieściągalne należności jako koszt uzyskania przychodu.

Jak działa ulga za złe długi?

Gdy dług nie jest możliwy do odzyskania i spełnia określone warunki, firma może ubiegać się o ulgę podatkową. Oznacza to możliwość zaliczenia tej kwoty jako koszt uzyskania przychodu, co z kolei zmniejsza podstawę opodatkowania, a co za tym idzie, redukuje podatek do zapłacenia.

Warunki ulgi za złe długi

Pierwszym warunkiem skorzystania z ulgi na złe długi w podatku dochodowym jest nieuregulowanie lub niezbycie wierzytelności zaliczonej do przychodów należnych w terminie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

Drugim warunkiem korzystania z ulgi na złe długi w podatku dochodowym jest nieznajdowanie się przez dłużnika na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień skorzystania z tej ulgi (tj. zapłaty zaliczki, ryczałtu lub złożenia zeznania podatkowego) w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Trzecim warunkiem skorzystania z ulgi na złe długi w podatku dochodowym jest nieupłynięcie 2 lat od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub zawarta umowa, a w przypadku, gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek), jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności. Po upływie tego terminu skorzystanie z ulgi na złe długi w podatku dochodowym nie jest możliwe.

zwartym warunkiem skorzystania z ulgi na złe długi w podatku dochodowym jest zawarcie transakcji handlowej w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski.

A co z podatkiem VAT?

Jeżeli spełnione są warunki ulgi na złe długi w VAT, wierzyciel może dokonać korekty podatku należnego dotyczącego nieściągalnej wierzytelności. Korekta ta dokonywana jest poprzez dokonanie odpowiednich zapisów w ramach części ewidencyjnej oraz części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT przesyłanego za miesiąc (w przypadku podatników składających deklaracje VAT za okresy miesięczne, a więc przesyłających nowy plik JPK_VAT w wariancie JPK_V7M) lub ostatni miesiąc kwartału (w przypadku podatników składających deklaracje VAT za okresy kwartalne, a więc przesyłających nowy plik JPK_VAT w wariancie JPK_V7K), w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności wierzytelności.

ESTOŃSKI CIT: Klucz do Efektywnej Optymalizacji Podatkowej dla Firm”

W dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym przedsiębiorstwa szukają innowacyjnych i efektywnych metod optymalizacji podatkowej. Jednym z takich rozwiązań jest Estoński CIT (Corporate Income Tax), który zdobył popularność ze względu na swoją atrakcyjną strukturę opodatkowania dla firm. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego Estoński CIT staje się coraz bardziej interesującym wyborem dla przedsiębiorców.

Estoński CIT: Podstawowe informacje

1. Opodatkowanie jedynie wypłaconych zysków:

 • Wartość dodana Estońskiego CIT polega na opodatkowywaniu jedynie faktycznie wypłaconych zysków. Firmy płacą CIT tylko w momencie, gdy decydują się wypłacić dywidendy.

2. Brak podatku od zysków kapitałowych:

 • Estoński system nie nakłada podatku na zyski kapitałowe, co stwarza korzystne warunki dla przedsiębiorców inwestujących w aktywa kapitałowe.

3. Niskie stawki podatkowe:

 • Aktualne stawki Estońskiego CIT należą do jednych z najniższych w Unii Europejskiej, co przyciąga przedsiębiorców poszukujących korzystnych warunków podatkowych.

Korzyści z Estońskiego CIT

. Efektywna optymalizacja podatkowa:

 • Dzięki opodatkowaniu jedynie wypłaconych zysków, przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać swoimi finansami, decydując, kiedy wypłacić dywidendy.

2. Promowanie inwestycji:

 • Brak podatku od zysków kapitałowych sprzyja inwestycjom i zachęca do rozwijania portfela aktywów przedsiębiorstwa.

3. Międzynarodowy charakter:

 • Estoński CIT jest atrakcyjny dla firm o międzynarodowym zasięgu, ponieważ umożliwia uniknięcie podwójnego opodatkowania dzięki umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTC).

Podsumowanie: Estoński CIT to innowacyjne podejście do opodatkowania firm, które staje się coraz bardziej popularne wśród przedsiębiorców. Zrozumienie korzyści i zasad tego systemu może otworzyć przed firmą nowe możliwości efektywnej optymalizacji podatkowej. Warto bliżej przyjrzeć się temu narzędziu, aby wykorzystać jego potencjał w rozwijaniu działalności biznesowej.

Zajęcia komornicze

Kwota wolna od zajęcia komorniczego interesuje praktycznie wszystkie osoby, które na mocy tytułów wykonawczych są w trakcie egzekucji komorniczej. Z reguły egzekucja jest efektem niespłaconych na czas pożyczek kredytów gotówkowych, a także nieopłaconych kar pieniężnych przewidzianych w umowach.

Bardzo często do zajęcia komorniczego dochodzi także wobec osób, które powinny opłacać na rzecz dziecka lub partnera świadczenia alimentacyjne, a nie robią tego. Wobec takich osób prawo dotyczące kwoty wolnej od potrąceń komorniczych jest o wiele surowsze niż wobec pozostałych.

Czym jest kwota wolna od zajęcia komorniczego?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego, to – jak sama nazwa wskazuje – kwota bezpieczna, taka, której komornik pod żadnym pozorem nie może zająć. Z reguły mówi się, że kwota wolna od zajęcia jest równa kwocie minimalnego wynagrodzenia, ale sprawa jest bardziej skomplikowana

Kwoty wolne ustala się również w zależności od:

 • rodzaju długu (czy jest to dług alimentacyjny czy niealimentacyjny),
 • wieku (czy dłużnik ukończył 26 rok życia, czy nie),
 • źródła pieniędzy (wynagrodzenie, renta, emerytura czy inne),
 • rodzaju umowy (w przypadku egzekucji komorniczej z wynagrodzenia znaczenie ma, czy jest to umowa o pracę, czy w niepełnym wymiarze godzin, czy umowa zlecenie lub umowa o dzieło),
 • typu egzekucji (czy jest to egzekucja z wynagrodzenia, czy z rachunku bankowego).

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2023?

Ogólnie rzecz biorąc – wysokość kwoty wolnej od potrąceń zależy od kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. Kwota wolna od potrąceń w przypadku wynagrodzenia za pracę wynosi tyle, co kwota netto minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy.

Po wzroście minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku do kwoty 3490 zł w pierwszej połowie roku i 3600 zł w drugiej połowie roku, kwota wolna w większości przypadków będzie wynosić odpowiednio około 2700 zł lub 2800 zł. Podniesione minimalne wynagrodzenie to automatycznie wyższa kwota wolna przy wszczęciu egzekucji.

Nowe wzory struktur JPK_VAT

Rozpoczęły się konsultacje w kwestii przygotowania nowych struktur logicznych JPK_VAT

z deklaracją JPK_V7M(3) jak również JPK_V7K(3),jest to związanie bezpośrednio z mającym wejść w życie obowiązkowym korzystaniem z Krajowego Systemu e-Faktur z początkiem lipca 2024.

Ministerstwo przygotowało nowe wzory w dwóch wersjach

 • dla podatników rozliczających się w cyklach miesięcznych
 • dla podatników rozliczających się kwartalnie

Propozycje nowych struktur logicznych JPK_VAT z deklaracją mają na celu dostosowanie JPK_VAT z deklaracją do obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w związku z czym wejdą w życie równolegle z rozwiązaniami obowiązkowego KSeF – tj. od 1 lipca 2024 r.”

głosi komunikat ministerstwa Finansów.

Konsultacje w tej sprawie maja potrwać do 16 listopada 2023.

Podatki 2023: Ważny wyrok ws. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok dotyczący odmowy wydania interpretacji indywidualnej w razie możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jak uznał sąd, uzasadnione przypuszczenie możliwości zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej, który odnosi się do odpowiedzialności podatkowej w zakresie regulacji przeciwko unikaniu opodatkowania, jest wystarczające do odmowy wydania interpretacji.

 

 

Wyrok dotyczył połączonych spraw o sygnaturach III FSK 3235/21 i III FSK 3236/21 i odnosił się do przesłanek odmowy wydania interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej. W rozpatrywanej sprawie spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

„Zanim doszło do wydania interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nabrał podejrzeń, że w sprawie może mieć zastosowanie art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym odmawia się wydania interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą stanowić czynność lub element czynności określonej w art. 119a § 1 Ordynacji” – tłumaczą eksperci firmy KPMG.

W wyroku z 10 października 2023 r. NSA uznał, że elementy składające się na opis zdarzenia przyszłego mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a. Sędziowie podkreślili w uzasadnieniu, że jeśli w postanowieniu organ podatkowy wskazał elementy stanu faktycznego, względem których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a, to takiemu stanowisku nie można przypisać waloru nieuzasadnionego przypuszczenia.

„Na podstawie art. 14b § 5b Ordynacji uzasadnione przypuszczenie możliwości zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji normującego o zasadach odpowiedzialności podatkowej w zakresie regulacji przeciwko unikaniu opodatkowania jest wystarczające do odmowy wydania interpretacji indywidualnej. Jeżeli wnioskodawca przedstawia stan faktyczny, z którego rozważane przypuszczenie w sposób uzasadniony wynika, to postępowanie interpretacyjne nie jest adekwatnym trybem prawnym do merytorycznego załatwienia wniosku zainteresowanego, który może natomiast wystąpić o wydanie w tej sprawie opinii zabezpieczającej, czyli zainicjować odrębne postępowanie w przedmiocie wydania wymienionej opinii” – wyjaśnia KPMG.

J.M.B

Limity podatkowe w 2024 roku będą niższe

W 2024 r. szybciej będzie można stracić status małego podatnika w PIT, CIT i VAT oraz prawo do rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Limity te będą niższe o ponad 400 tys. zł. Zmianie ulegnie także limit przychodów, po przekroczeniu którego konieczne będzie prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych. To efekt spadku średniego kursu euro na pierwszy dzień roboczy października.

W 2024 r. mniej przedsiębiorców będzie korzystać ze statusu małego podatnika VAT. 

Zgodnie z ustawą o VAT małym podatnikiem jest ten, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. 2 października kurs ten wynosił 4,6091 zł.

To oznacza, że w 2024 r. małym podatnikiem VAT będzie ten, którego sprzedaż w 2023 r. nie przekroczy 9 218 000 zł. W II półroczu 2023 r. jest to 9 654 000 zł (w I półroczu, kiedy limit wynosił 1,2 mln euro, była to kwota 5 793 000 zł). W efekcie, poprzez obniżenie progu w 2024 r., mniej przedsiębiorców spełni warunki uznania za małych podatników, niż w II półroczu 2023 r.

Podatnicy prowadzący przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi i agenci są małymi podatnikami, jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro. Jest to 207 000 zł.

Limit małego podatnika w PIT i CIT

Limit tej samej wysokości dotyczy też małych podatników PIT i CIT.  

W PIT i CIT małym podatnikiem jest ten, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Przeliczenia dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Limit małego podatnika w PIT i CIT wyniesie więc 9 218 000 zł.

Ponadto mały podatnik skorzysta w 2024 r. z 9 proc. stawki CIT, jeśli:

 • jego przychody za 2023 r. nie przekroczą 9 218 000 zł (wraz z należnym VAT) – stosuje się kurs na pierwszy dzień roboczy października 2023 r.
 • bieżące przychody w 2024 r. nie przekroczą 2 mln euro (bez należnego VAT) – stosuje się tu kurs na pierwszy dzień roboczy stycznia 2024 r.

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku i podmioty, które mają status małego podatnika, mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do równowartości 50 tys. euro. Jednorazową amortyzację można stosować do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Po przeliczeniu na złote, w 2024 r. limit jednorazowej amortyzacji wyniesie 230 tys. zł. 

Limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Nieco inaczej – bo bez zaokrąglenia do 1 tys. zł – oblicza się limit dla ryczałtowców. 

Rozliczenie ryczałtowe można zastosować do przychodów:

 • działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie podatnik uzyskał przychody w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro,
 • wyłącznie z tytułu udziału w spółce – od przychodów osiągniętych łącznie przez wspólników, gdy suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Limit dla ryczałtowców wynosi więc 9 218 200 zł. 

Limit dla ksiąg rachunkowych

Limit określony  w ustawie o rachunkowości wynosi 2 mln euro. Dotyczy on przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy. Po jego przekroczeniu osoby fizyczne, spółki jawne, partnerskie, muszą zastosować się do przepisów rachunkowych i prowadzić pełne księgi. 

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy (bez zaokrąglenia). W 2024 r. przedsiębiorcy nie będą więc prowadzić ksiąg rachunkowych, jeżeli przychody w 2023 r. nie przekroczą 9 218 200 zł. Obecnie limit ten wynosi 9 654 400 zł.