Limity podatkowe w 2024 roku będą niższe

W 2024 r. szybciej będzie można stracić status małego podatnika w PIT, CIT i VAT oraz prawo do rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Limity te będą niższe o ponad 400 tys. zł. Zmianie ulegnie także limit przychodów, po przekroczeniu którego konieczne będzie prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych. To efekt spadku średniego kursu euro na pierwszy dzień roboczy października.

W 2024 r. mniej przedsiębiorców będzie korzystać ze statusu małego podatnika VAT. 

Zgodnie z ustawą o VAT małym podatnikiem jest ten, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. 2 października kurs ten wynosił 4,6091 zł.

To oznacza, że w 2024 r. małym podatnikiem VAT będzie ten, którego sprzedaż w 2023 r. nie przekroczy 9 218 000 zł. W II półroczu 2023 r. jest to 9 654 000 zł (w I półroczu, kiedy limit wynosił 1,2 mln euro, była to kwota 5 793 000 zł). W efekcie, poprzez obniżenie progu w 2024 r., mniej przedsiębiorców spełni warunki uznania za małych podatników, niż w II półroczu 2023 r.

Podatnicy prowadzący przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi i agenci są małymi podatnikami, jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro. Jest to 207 000 zł.

Limit małego podatnika w PIT i CIT

Limit tej samej wysokości dotyczy też małych podatników PIT i CIT.  

W PIT i CIT małym podatnikiem jest ten, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Przeliczenia dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Limit małego podatnika w PIT i CIT wyniesie więc 9 218 000 zł.

Ponadto mały podatnik skorzysta w 2024 r. z 9 proc. stawki CIT, jeśli:

  • jego przychody za 2023 r. nie przekroczą 9 218 000 zł (wraz z należnym VAT) – stosuje się kurs na pierwszy dzień roboczy października 2023 r.
  • bieżące przychody w 2024 r. nie przekroczą 2 mln euro (bez należnego VAT) – stosuje się tu kurs na pierwszy dzień roboczy stycznia 2024 r.

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku i podmioty, które mają status małego podatnika, mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do równowartości 50 tys. euro. Jednorazową amortyzację można stosować do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Po przeliczeniu na złote, w 2024 r. limit jednorazowej amortyzacji wyniesie 230 tys. zł. 

Limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Nieco inaczej – bo bez zaokrąglenia do 1 tys. zł – oblicza się limit dla ryczałtowców. 

Rozliczenie ryczałtowe można zastosować do przychodów:

  • działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie podatnik uzyskał przychody w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro,
  • wyłącznie z tytułu udziału w spółce – od przychodów osiągniętych łącznie przez wspólników, gdy suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Limit dla ryczałtowców wynosi więc 9 218 200 zł. 

Limit dla ksiąg rachunkowych

Limit określony  w ustawie o rachunkowości wynosi 2 mln euro. Dotyczy on przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy. Po jego przekroczeniu osoby fizyczne, spółki jawne, partnerskie, muszą zastosować się do przepisów rachunkowych i prowadzić pełne księgi. 

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy (bez zaokrąglenia). W 2024 r. przedsiębiorcy nie będą więc prowadzić ksiąg rachunkowych, jeżeli przychody w 2023 r. nie przekroczą 9 218 200 zł. Obecnie limit ten wynosi 9 654 400 zł.