Kasa Fiskalna w działalności gospodarczej

Ewidencjonowanie transakcji na kasie fiskalnej jest wymagane przy prowadzeniu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych. Większość przedsiębiorców dokonujących sprzedaży dla tych grup jest zobligowana do zakupu i instalacji kasy fiskalnej. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej nie dotyczy z kolei sprzedaży dokonywanej na rzecz innych podmiotów, w tym także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Transakcje sprzedaży dla innych firm dokumentujemy bowiem fakturą VAT.

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych

Aktualnie przepisy dopuszczają różnego rodzaju zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, jak np. limit przychodów czy przyjmowania wpłat wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy. Aby jednak móc skorzystać ze zwolnień, należy szczegółowo przeanalizować ich dostępne rodzaje, a także wyłączenia z ich stosowania w odniesieniu do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Zasady wystawiania faktur do paragonów

Wystawienie faktury do paragonu na rzecz innej firmy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy na paragonie widnieje NIP nabywcy. W praktyce oznacza to, że sprzedawca w momencie zawierania transakcji sprzedaży musi wiedzieć, czy kupujący występuje w roli osoby fizycznej i dokonuje zakupów na cele prywatne czy reprezentuje firmę, a zakupy mają być wykorzystane w działalności gospodarczej. Zmiana przepisów podyktowana była dużą skalą wyłudzeń VAT, nieuczciwi przedsiębiorcy wykorzystywali paragony, do których wystawiano puste faktury. Celem modyfikacji przepisów było więc uszczelnienie polskiego systemu podatkowego.

Faktura do paragonu wystawionego bez NIP

W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę do paragonu nie zawierającego numeru NIP, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się”.
W praktyce oznacza to, że sprzedawca powinien wykazać daną transakcję podwójnie w ewidencji VAT, czyli na podstawie paragonu i wystawionej faktury VAT. Do ewidencji sprzedaży VAT należy zatem wprowadzić miesięczny raport fiskalny zawierający paragon bez NIP nabywcy oraz fakturę ze wskazaniem danych nabywcy. Podatek VAT do zapłaty z tytułu tej sprzedaży będzie zatem dwukrotnie większy.

Podmioty Powiązane…co to takiego?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta ,aby móc odpowiedzieć musimy wziąć pod uwagę kilka kluczowych kryteriów uwzględniając ustawy o CIT oraz PIT.

Za podmioty powiązane uważamy :

  • podmioty z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot
  • podmioty na które wywiera znaczący wpływ inny podmiot lub małżonek krewny do drugiego stopnia pokrewieństwa
  • spółkę nie mającą osobowości prawnej i jej wspólników
  • podatnika i jego zagraniczny zakład

Ustawodawca wprowadził również konieczność oznaczania faktur w odniesieniu do takich podmiotów oznaczeniem “TP”, jest to oznaczenie które widnieje w wysyłanych przez podatnika plikach JPK.

TSUE: Ten sam napój może być opodatkowany różnymi stawkami VAT

Środki spożywcze składające się z tego samego głównego składnika podlegają dwóm różnym obniżonym stawkom VAT w zależności od tego, czy są sprzedawane w sklepie, czy przygotowywane i podawane klientowi na gorąco w kawiarni – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-146/22. Warunkiem jest, by różnica dotycząca podania była widoczna dla konsumenta.

TSUE ponownie zajął się opodatkowaniem polskiej gastronomii na wniosek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. WSA skierował do Trybunału pytanie prejudycjalne (sygn. SA/Wr 208/21), m.in. czy zastosowanie dwóch różnych obniżonych stawek VAT na towary mające te same obiektywne cechy i właściwości – w zależności od wystąpienia usług przygotowania i podania takiego towaru – jest zgodna z prawem UE.

Spór o wysokość obniżonej stawki 

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy prowadzącego kawiarnię, który sprzedaje napoje mleczne, m.in. gorącą czekoladę przygotowaną na bazie mleka i sosu czekoladowego. Przedsiębiorca wystąpił o wiążącą informację stawkową (WIS), by uzyskać potwierdzenie, że może stosować 5 proc. VAT, tak jak na inne produkty mleczne. (Przypomnijmy, że do końca 2023 r. na towary objęte 5 proc. VAT obowiązuje zerowa stawka podatku – wynika tak z tarczy antyinflacyjnej.)

Jednak zdaniem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (WIS nr 0112-KDSL1-1.450.31.2019.4.AK) zarówno sprzedaż napoju na wynos, jak i na miejscu należy uznać za dostawę towaru. Czynności polegające na przygotowaniu i podaniu klientowi tego towaru do bezpośredniej konsumpcji stanowią usługi wspomagające związane z tą dostawą. Należy więc zastosować stawkę VAT 8 proc., gdyż jest to usługa sklasyfikowana według PKWiU 56 “Usługi związane z wyżywieniem”. Organy podatkowe argumentowały, że istnieje różnica między gotowymi napojami oferowanymi w sklepie, a gorącymi napojami przygotowanymi na bieżąco w kawiarni, z uwzględnieniem indywidualnych życzeń danego klienta. 

TSUE dopuszcza różnice

TSUE orzekł, że dopuszczalne jest opodatkowanie tego samego towaru dwiema odmiennymi stawkami VAT.

– Środki spożywcze składające się z tego samego głównego składnika i zaspokajające tę samą potrzebę przeciętnego konsumenta podlegają dwóm różnym obniżonym stawkom podatku od wartości dodanej (VAT), w zależności od tego, czy są one sprzedawane detalicznie w sklepie, czy też są przygotowywane i podawane klientowi na gorąco na jego zamówienie w celu natychmiastowego spożycia – orzekł TSUE.

Dodano, że warunkiem jest, by owe środki spożywcze nie wykazywały analogicznych właściwości pomimo wspólnego głównego składnika lub aby różnice między tymi środkami, w tym dotyczące usług wspomagających, jakie towarzyszą ich dostawom, w istotny sposób wpływały na decyzję przeciętnego konsumenta o zakupie jednego lub drugiego z tych środków.

Zgodnie z orzeczeniem TSUE polski sąd powinien ustalić:

  • po pierwsze, czy napoje mleczne rozpatrywane w postępowaniu głównym wykazują analogiczne właściwości,
  • po drugie, czy zaspokajają one te same potrzeby konsumenta,  
  • po trzecie, czy różnice między tymi napojami mlecznymi wywierają decydujący wpływ na wybór przeciętnego konsumenta polegający na zakupie jednego lub drugiego z tych napojów (wystarczy w szczególności, aby trzecie kryterium zostało spełnione, by uznać, że dane towary lub usługi nie są podobne, a zatem objęcie ich różnymi obniżonymi stawkami VAT nie narusza w konsekwencji zasady neutralności podatkowej).

Przypomnijmy, że Trybunał Sprawiedliwości UE już po raz kolejny zajął się sprawą polskiej gastronomii. W wyroku z 22 kwietnia 2021 r. (sygn. C-703/19) orzekł, że jeżeli sprzedawca nie udostępnia klientom infrastruktury restauracyjnej, to taka sprzedaż stanowi dostawę towarów. opodatkowaną 5 proc. VAT.

Źródło: Wolters Kluwer