Uproszczenia w Rachunkowości dla jednostek mikro

Jednostki mikro, czyli małe firmy, mogą korzystać z uproszczeń w rachunkowości. Oto najważniejsze zasady:

 • Wycena Aktywów i Pasywów: Nie są zobowiązane do wyceny według wartości godziwej ani skorygowanej ceny nabycia.
 • Zasada Ostrożności: Mogą zrezygnować z zasady ostrożności przy wycenie aktywów i pasywów oraz przy tworzeniu rezerw.
 • Uproszczony Wzór Bilansu: Stosują uproszczony wzór bilansu i rachunku wyników.
 • Brak Obowiązku Raportowania: Nie muszą sporządzać rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym ani sprawozdania z działalności.
 • Informacje Uzupełniające: Ujawniają podstawowe informacje, takie jak siedziba, czas trwania działalności, zasady rachunkowości, polityka rachunkowości i informacje o udziałach własnych.
 • Zobowiązania Finansowe: Ujawniają kwoty zobowiązań finansowych, takie jak długi, gwarancje i poręczenia.
 • Udziały Własne: Informują o udziałach własnych, w tym przyczynie nabycia, liczbie i wartości udziałów oraz ewentualnych zbyciach.
 • Zasada Odpłatności: Wynik finansowy zwiększa przychody lub koszty roku następnego w części

POŁĄCZENIE SPÓŁKI Z O.O. ZE SPÓŁKĄ JAWNĄ: JAKIE PODATKI PO POŁĄCZENIU?

Spółka z o.o. planuje połączenie się ze spółką jawna, a procedura ta będzie realizowana na podstawie art. 492 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Przedstawiamy kluczowe kwestie i skutki podatkowe tego procesu.

Sposób Połączenia:

W ramach połączenia, majątek spółki jawnej zostanie przeniesiony na spółkę z o.o. w zamian za udziały wydane wspólnikom spółki jawnej. Wspólnicy spółki jawnej, będący jednocześnie wspólnikami spółki przejmującej, nie zmienią struktury własności w wyniku tego procesu.

Podatki po Połączeniu:

Spółka przejmująca będzie opodatkowana estońskim CIT (ryczałt od dochodów spółek), podczas gdy spółka przejmowana będzie opodatkowana na zasadach ogólnych. Obecnie spółka jawna jest zawieszona, a posiada straty z 2018 r., które z uwagi na upływ czasu nie mogą zostać rozliczone.

Czy Spółka Przejmująca Zachowa Prawo do Estońskiego CIT po Połączeniu?

Prawo do opodatkowania estońskim CIT przez spółkę przejmującą może ulec utracie w zależności od dwóch wskazanych przypadków.

Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estońskim CIT) jest uregulowana przepisami art. 28l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednym z przypadków utraty tego prawa jest przejęcie innego podmiotu w drodze łączenia lub podziału podmiotów (zgodnie z art. 28l ust. 1 pkt 4 lit. c).

Jednakże, w niektórych przypadkach utrata prawa nie występuje, mianowicie gdy:

 • Podmiot przejmowany lub dzielony jest opodatkowany ryczałtem, albo
 • Podmiot przejmowany lub dzielony z dniem przejęcia zamknie księgi rachunkowe i dokona rozliczenia transakcji pozostających w związku z przejmowanymi składnikami majątku (zgodnie z art. 7aa).

Zatem, czy spółka przejmująca utraci to prawo, zależy od szczegółów procesu połączenia. W przypadku spełnienia jednego z tych dwóch warunków, spółka z o.o. nie utraci prawa do opodatkowania estońskim CIT. W przeciwnym razie, utrata prawa nastąpi z końcem poprzedniego roku podatkowego.

Odsetki Podatkowe

Porozmawiajmy dziś trochę o odsetkach.

Dziś taka kwestia 🙂

Czy jeżeli w deklaracji CIT-8 wykazane zostaną należne zaliczki na podatek, które w ciągu roku nie zostały opłacone, a spółka rok zakończy stratą, to Urząd Skarbowy ma prawo naliczyć odsetki od wykazanych zaliczek?

ODPOWIEDŹ

W przypadku straty brak zapłaty zaliczek jest podstawą do naliczenia odsetek za zwłokę.

Uzasadnienie

Zasadą jest, że zaległości z tytułu zaliczek, na równi z zaległościami podatkowymi, generują odsetki za zwłokę zob. art. 53 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. Zaległe zaliczki rozlicza się w zeznaniu rocznym, ale podatnik może być zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że po zakończeniu roku podatkowego zaliczka wygasa gdy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym. Po upływie terminu zapłaty zaliczki istnieje obowiązek zapłaty zaliczek, aż do dnia, w którym w ich miejsce powstaje obowiązek zapłacenia podatku za cały rok podatkowy. Niemniej jednak należy pamiętać, że niezapłacona zaliczka jest zaległością podatkową – aż do chwili wygaśnięcia (art. 51 § 2 o.p.). Od takiej niezapłaconej zaliczki pobiera się odsetki za zwłokę aż do chwili wygaśnięcia – również wówczas, gdy zaliczki przekraczają wysokość podatku za okres rozliczeniowy (art. 53 § 2 o.p.). Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach – dalej r.n.o.z. – odsetki za zwłokę od nieuiszczonej zaliczki na podatek dochodowy nalicza się m.in. do dnia złożenia zeznania podatkowego, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie, na ostatni dzień terminu złożenia zeznania albo do dnia uiszczenia podatku – od nieuregulowanych w terminie płatności w całości lub w części zaliczek na podatek dochodowy. Oznacza to, że organ podatkowy powinien naliczyć odsetki od zaliczek do najwcześniejszej z dat: – daty złożenia zeznania podatkowego gdy zostało ono złożone w terminie lub daty upływu tego terminu (§ 4 ust. 1 pkt 7 r.n.o.z.), – daty zapłaty zaliczki (tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10.01.2020 r., II FSK 376/18). W efekcie jeśli kwota zaległych zaliczek nie przekracza podatku (w szczególności, gdy poniesiono stratę) to nie trzeba regulować zaliczki, ale powstanie obowiązek zapłaty odsetek od tej zaliczki.

Podatek Minimalny: Kluczowe Założenia Nowej Polityki Podatkowej

Od początku roku 2024 w życie wchodzi rewolucyjna zmiana w polityce podatkowej – wprowadzenie tzw. podatku minimalnego. Nowa regulacja ma na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, szczególnie w przypadku dużych przedsiębiorstw i osób z wyższymi dochodami. Poniżej przedstawiamy kluczowe założenia tej nowej formy opodatkowania.

Minimalna Stawka Podatkowa

Podstawowym założeniem jest wprowadzenie stałej, minimalnej stawki podatkowej, której przedsiębiorstwa i osoby z wyższymi dochodami nie mogą unikać. To oznacza, że niezależnie od ulg podatkowych czy odliczeń, każdy podatnik musi uiścić tę minimalną kwotę podatku.

Eliminacja Strategii Unikania Opodatkowania

Podatek minimalny ma zdecydowanie zmniejszyć możliwość przenoszenia zysków do krajów o niższych stawkach podatkowych. Obejmuje on specjalne klauzule, które eliminują potencjalne luki w systemie, uniemożliwiając manipulacje finansowe w celu uniknięcia opodatkowania.

Dostosowanie do Specyfiki Branż

Mimo wprowadzenia stałej stawki podatkowej, regulacje zawierają klauzule uwzględniające specyfikę niektórych branż. To podejście ma na celu zminimalizowanie potencjalnych szkód dla sektorów gospodarki, które wymagają specjalnych rozwiązań podatkowych.

Przejrzystość i Uczciwość Podatkowa

Nowa polityka podatkowa ma na celu wprowadzenie większej przejrzystości i uczciwości do systemu podatkowego. Minimalna stawka eliminuje przepisy umożliwiające unikanie opodatkowania, co przyczynia się do bardziej uczciwego podziału obciążeń podatkowych.

Wsparcie dla Małych Przedsiębiorstw

Podatek minimalny ma również przynieść korzyści dla małych przedsiębiorstw, eliminując nieuczciwą konkurencję ze strony dużych korporacji, które dotychczas unikały części swojego obciążenia podatkowego.

Zaliczka a Zadatek: Czym Się Różnią i Jak Mają Wpływ na Twoje Finanse?

Zaliczka i zadatek – dwa pojęcia, które często się myli. Czym się różnią i jak mogą wpłynąć na Twoje finanse? Oto wyjaśnienie.

Zaliczka: Płatność przed usługą lub dostawą

Czym jest zaliczka? Zaliczka to część płatności, którą klient dokonuje przed otrzymaniem usługi lub towaru. Jest to forma zabezpieczenia dla usługodawcy lub sprzedawcy na wypadek nieuregulowania całości należności przez klienta

Zaliczka jako część transakcji: W przypadku usług czy produktów wymagających dłuższego czasu wykonania lub oczekiwania na dostawę, zaliczka może być wykorzystana do pokrycia kosztów początkowych lub jako potwierdzenie zobowiązania klienta.

Zadatek: Ustalone zabezpieczenie transakcji

Czym jest zadatek? Zadatek to kwota, którą klient wpłaca jako zabezpieczenie transakcji. W odróżnieniu od zaliczki, jest to już część całkowitej kwoty transakcji.

Zadatek jako zabezpieczenie transakcji: Zadatek jest formą pewności dla sprzedawcy lub usługodawcy, potwierdzając zaangażowanie klienta w daną transakcję. W przypadku rezygnacji z transakcji przez klienta, może być on traktowany jako rekompensata za utracone możliwości.

Różnice między zaliczką a zadatkiem

Moment zapłaty: Zaliczka jest częścią płatności, która jest uregulowana przed wykonaniem usługi lub dostarczeniem towaru. Zadatek stanowi już część całkowitej kwoty i jest wpłacany jako forma zabezpieczenia transakcji.

Funkcja w transakcji: Zaliczka ma na celu częściowe pokrycie kosztów początkowych i potwierdzenie chęci klienta do skorzystania z usługi lub nabycia towaru. Zadatek ma natomiast funkcję zabezpieczenia transakcji i może być traktowany jako rekompensata za ewentualną rezygnację.

Wpływ na finanse i podatki

Zaliczka i zadatek mogą wpływać na Twoje finanse i rozliczenia podatkowe. Kluczowe jest zrozumienie różnic między tymi dwoma pojęciami, a także dokładne dokumentowanie transakcji zaliczek i zadatków, aby uniknąć nieporozumień przy rozliczeniach.

Podsumowanie

Zaliczka i zadatek to dwie różne formy zabezpieczenia transakcji, które mogą mieć wpływ na Twoje finanse i relacje biznesowe. Kluczowe jest zrozumienie różnic między nimi, aby korzystać z tych mechanizmów w sposób świadomy i korzystny dla obu stron transakcji.

Choinka i świąteczne dekoracje w kosztach firmy

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z odliczenia wydatków na świąteczne dekoracje biurowe, w tym zakup choinki i innych ozdób świątecznych. Organy podatkowe zgadzają się z zasadą, że typowe dekoracje nie są uznawane za wydatki wystawne, a stworzenie przyjemnej atmosfery w miejscu pracy sprzyja zwiększeniu produktywności zespołu i może przyczynić się do wzrostu przychodów. Fiskus również akceptuje odliczenia VAT od zakupionych dekoracji.

Przed nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia większość firm decyduje się na ozdobienie biura. Według długoletniej linii interpretacyjnej, tego rodzaju wydatki mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów. Jednakże, dekoracje nie powinny cechować się nadmiernym rozmachem.

Koszty uzyskania przychodów to wydatki racjonalnie uzasadnione, poniesione w celu generowania przychodu lub jego zabezpieczenia. Wydatki na wystrój biura, włączając w to zakup choinki i innych ozdób świątecznych, są powszechnie praktykowane jako element budowania korzystnej atmosfery w relacjach z klientami i kontrahentami. Warto jednak pamiętać, że wydatki na reprezentację nie podlegają odliczeniu. Jednakże, zakup typowych ozdób nie stwarza zazwyczaj ryzyka uznania ich za koszt reprezentacyjny

Kreowanie świątecznej atmosfery w firmie

Zgodnie z artykułem 22, ustępem 1 ustawy o PIT (i analogicznie artykułem 15, ustępem 1 ustawy o CIT), kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu generowania przychodu lub zabezpieczenia źródła dochodów, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie wyłączone jako koszty podatkowe (wskazane odpowiednio w artykule 23, ustęp 1 ustawy o PIT i artykule 16, ustęp 1 ustawy o CIT). Aby zaliczyć coś do kosztów uzyskania przychodów, musi spełnić trzy warunki:

 1. Musi istnieć związek pomiędzy poniesionym kosztem a uzyskiwanym przychodem lub jego zabezpieczeniem.
 2. Poniesiony koszt nie może znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.
 3. Wydatek musi być właściwie udokumentowany.

Wydatki związane z reprezentacją nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów, w szczególności wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholu. Takie wydatki wyłączone są z kosztów podatkowych (zgodnie z artykułem 23, ustęp 1, punkt 23 ustawy o PIT oraz artykułem 16, ustęp 1, punkt 28 ustawy o CIT). Termin „reprezentacja” nie ma precyzyjnej definicji w prawie podatkowym, ale orzecznictwo wskazuje, że obejmuje wszelkie działania mające na celu promocję i utrzymanie dobrego wizerunku podmiotu w oczach innych.

Zdaniem organów podatkowych, koszty związane z dekoracjami świątecznymi nie są zazwyczaj uznawane za koszty reprezentacyjne. Choć ozdabianie biur jest powszechną praktyką.

Import Usług: Kluczowe Kwestie, Koszty i Korzyści

Co to jest import usług?

Definicja: Import usług oznacza nabycie usług z zagranicy, które są wykonywane dla danego przedsiębiorstwa przez podmioty spoza granic kraju, w którym firma działa.

Koszty i korzyści importu usług:

Koszty:

 • Koszty walutowe i transakcyjne: Związane z wymianą walut i prowizjami bankowymi.
 • Koszty związane z różnicami kulturowymi: Komunikacja i zarządzanie mogą wymagać dodatkowych nakładów czasowych i finansowych.
 • Podatki i cła: Podatki od importowanych usług mogą wpływać na koszty

Korzyści:

 • Zwiększenie konkurencyjności: Import usług może obniżyć koszty produkcji, zwiększyć efektywność i konkurencyjność firmy.
 • Dostęp do specjalistycznej wiedzy: Import usług pozwala na korzystanie z wysokiej jakości usług i specjalistycznej wiedzy dostępnej na zagranicznych rynkach.
 • Rozszerzenie rynku: Pozwala na poszerzenie oferty produktów i usług na nowe rynki.

Import usług to ważny aspekt globalnej gospodarki. Zrozumienie kosztów, korzyści i wyzwań związanych z importem usług może pomóc firmom w podejmowaniu świadomych decyzji oraz wykorzystaniu tej możliwości do rozwoju i zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Procedura OSS w Unii Europejskiej: Łatwiejsze Rozliczenia Podatkowe dla Firm

W dzisiejszym globalnym świecie biznesowym, przepisy podatkowe stają się coraz bardziej złożone, zwłaszcza w kontekście handlu online. Jednakże, dzięki Procedurze One Stop Shop (OSS), przedsiębiorstwa mają teraz możliwość uproszczenia i ułatwienia rozliczeń podatkowych w Unii Europejskiej.

Co to jest Procedura OSS?

Procedura One Stop Shop to mechanizm wprowadzony przez Unię Europejską, który umożliwia firmom dokonywanie rozliczeń VAT za sprzedaż dóbr i usług online w różnych krajach UE poprzez jedno miejsce rejestracji.

Jak działa Procedura OSS?

OSS pozwala firmom, zwłaszcza tym zajmującym się handlem elektronicznym, dokonywać rozliczeń VAT za sprzedaż do konsumentów w innych krajach UE poprzez jedną platformę. Dzięki temu unika się konieczności rejestracji VAT w każdym kraju, w którym prowadzi się sprzedaż.

Korzyści z Procedury OSS:

 • Uproszczone rozliczenia podatkowe: Dzięki OSS, firmy mają łatwiejszy dostęp do rynków UE, minimalizując biurokrację związaną z rozliczeniami VAT.
 • Zwiększona efektywność: Procedura ta pozwala na oszczędność czasu i zasobów, skupiając się na samym biznesie zamiast na administracyjnych formalnościach podatkowych.
 • Unikanie rejestracji VAT w wielu krajach: OSS eliminuje konieczność rejestracji VAT w każdym kraju UE, w którym przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż.

Ulga za Złe Długi: Kluczowe Informacje dla Firm i Przedsiębiorców

Definicja

Ulga za złe długi to instrument podatkowy, który pozwala firmom zaliczyć stratę na nieściągalne należności jako koszt uzyskania przychodu.

Jak działa ulga za złe długi?

Gdy dług nie jest możliwy do odzyskania i spełnia określone warunki, firma może ubiegać się o ulgę podatkową. Oznacza to możliwość zaliczenia tej kwoty jako koszt uzyskania przychodu, co z kolei zmniejsza podstawę opodatkowania, a co za tym idzie, redukuje podatek do zapłacenia.

Warunki ulgi za złe długi

Pierwszym warunkiem skorzystania z ulgi na złe długi w podatku dochodowym jest nieuregulowanie lub niezbycie wierzytelności zaliczonej do przychodów należnych w terminie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

Drugim warunkiem korzystania z ulgi na złe długi w podatku dochodowym jest nieznajdowanie się przez dłużnika na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień skorzystania z tej ulgi (tj. zapłaty zaliczki, ryczałtu lub złożenia zeznania podatkowego) w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Trzecim warunkiem skorzystania z ulgi na złe długi w podatku dochodowym jest nieupłynięcie 2 lat od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub zawarta umowa, a w przypadku, gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek), jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności. Po upływie tego terminu skorzystanie z ulgi na złe długi w podatku dochodowym nie jest możliwe.

zwartym warunkiem skorzystania z ulgi na złe długi w podatku dochodowym jest zawarcie transakcji handlowej w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski.

A co z podatkiem VAT?

Jeżeli spełnione są warunki ulgi na złe długi w VAT, wierzyciel może dokonać korekty podatku należnego dotyczącego nieściągalnej wierzytelności. Korekta ta dokonywana jest poprzez dokonanie odpowiednich zapisów w ramach części ewidencyjnej oraz części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT przesyłanego za miesiąc (w przypadku podatników składających deklaracje VAT za okresy miesięczne, a więc przesyłających nowy plik JPK_VAT w wariancie JPK_V7M) lub ostatni miesiąc kwartału (w przypadku podatników składających deklaracje VAT za okresy kwartalne, a więc przesyłających nowy plik JPK_VAT w wariancie JPK_V7K), w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności wierzytelności.