Certyfikat rezydencji podatkowej – klucz do uniknięcia podwójnego opodatkowania

Co to jest certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji podatkowej jest oficjalnym dokumentem wydawanym przez organ administracji podatkowej kraju, w którym podatnik ma swoją siedzibę. Dokument ten potwierdza miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych i jest niezbędny do zastosowania odpowiednich stawek podatkowych wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zastosowanie certyfikatu rezydencji

Certyfikat rezydencji ma kluczowe znaczenie dla polskich płatników, którzy dokonują wypłat na rzecz podmiotów zagranicznych. Przedłożenie tego dokumentu umożliwia:

 • Zastosowanie preferencyjnych stawek podatkowych
 • Zastosowanie zwolnień z podatku zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania

Dotyczy to wypłat z tytułów takich jak:

 • Dywidendy i inne przychody z udziału w zyskach
 • Odsetki, prawa autorskie, wynalazki, znaki towarowe
 • Usługi widowiskowe, rozrywkowe, sportowe
 • Świadczenia doradcze, księgowe, prawne i reklamowe
 • Opłaty za transport morski i lotniczy

Ważność certyfikatu

Certyfikat rezydencji musi zawierać datę wydania i okres ważności. Jeśli certyfikat nie wskazuje okresu ważności, można go używać przez 12 miesięcy od daty wydania, pod warunkiem, że podatnik nie zmienił siedziby.

Odpowiedzialność płatnika

Płatnik jest odpowiedzialny za udokumentowanie prawa do zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Musi przedstawić certyfikat rezydencji na żądanie organów podatkowych. W przypadku zmiany siedziby podatnika, która nie została zgłoszona, odpowiedzialność za nieprawidłowe potrącenie podatku spada na podatnika, o ile płatnik nie miał możliwości wiedzy o tej zmianie.

Jak uzyskać certyfikat rezydencji?

Podatnik może uzyskać certyfikat rezydencji zarówno przed, jak i po dokonaniu płatności. Jeśli certyfikat jest uzyskiwany po dokonaniu płatności, musi potwierdzać rezydencję podatkową w okresie, w którym wypłata została dokonana.

Podsumowanie

Certyfikat rezydencji podatkowej jest niezbędnym narzędziem dla przedsiębiorstw dokonujących transakcji międzynarodowych. Pozwala na korzystanie z preferencyjnych stawek podatkowych i unikanie podwójnego opodatkowania. Odpowiedzialność za prawidłowe udokumentowanie rezydencji podatkowej spoczywa na płatniku, który musi być świadomy obowiązujących przepisów i zasad dotyczących ważności i zastosowania certyfikatu.

Faktura za wyrażenie zgody na wydłużenie terminu płatności….

W ostatnim czasie pojawiło się dotyczące zaksięgowania faktury za wydłużenie terminu płatności. Oto, jak najlepiej rozwiązać ten problem.

Spółka zwróciła się do kontrahenta o wydłużenie terminu płatności o 90 dni, na co ten wyraził zgodę. Jednocześnie wystawił fakturę za tę czynność. Jak zatem zaksięgować taką fakturę?

Uważam iż, omawianą fakturę należy zaksięgować jako koszty finansowe. Faktura wystawiona za wyrażenie zgody na wydłużenie terminu płatności ma charakter analogiczny do odsetek od zobowiązań.

Zgodnie z przepisami prawa rachunkowego, operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, takimi jak odsetki, a kosztami finansowymi, w tym również odsetki.

Dlatego też, zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, faktura za wydłużenie terminu płatności powinna zostać zaksięgowana jako koszty finansowe.

Jakie Skutki wywoła sprzedaż auta wykupionego z leasingu??

Sprzedaż samochodu, który był wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej, niesie za sobą różnorodne konsekwencje podatkowe. Dowiedz się, jakie są najważniejsze aspekty tej transakcji. Podatek Dochodowy i Składka Zdrowotna: Zgodnie z przepisami podatkowymi, przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych w działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu. Oznacza to, że dochód uzyskany ze sprzedaży auta z leasingu jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składką zdrowotną. Okres Uwzględniania Przychodu: Istnieje określony okres, po którym przychody z odpłatnego zbycia składników majątkowych będących przedmiotem leasingu, są zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej. Ten okres wynosi zazwyczaj 6 lat od momentu wycofania składnika z działalności gospodarczej. Obliczanie Podatku: Przychód ze sprzedaży auta musi zostać wykazany w przychodach firmowych, a następnie od niego odjęte zostaną koszty uzyskania przychodu. Na podstawie tego dochodu naliczane będą odpowiednie podatki, w tym PIT i składka zdrowotna. Alternatywny Scenariusz: Darowizna: Warto zauważyć, że w przypadku przekazania auta w darowiźnie, obdarowany będzie mógł uniknąć opodatkowania, jeśli będzie posiadał pojazd przez co najmniej 6 miesięcy przed jego sprzedażą.

Całkowicie Zamortyzowane Środki Trwałe: Co dalej?….

Amortyzacja, czyli systematyczne rozłożenie w czasie obciążeń wyniku finansowego wartości składnika majątku, ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw. W tym kontekście omówimy kwestię całkowicie zamortyzowanych środków trwałych.

 • Stawki Amortyzacyjne: Ustalanie bieżącej amortyzacji wymaga polityki amortyzacyjnej, uwzględniającej wartość początkową, przewidywany okres używania, i metodę amortyzowania.
 • Utrudnienia w Przewidywaniu: Polityka opiera się na uproszczonych założeniach, często trudnych do odwzorowania w praktyce, zwłaszcza jeśli chodzi o przewidywanie okresu użytkowania.
 • Całkowicie Zamortyzowane Środki Trwałe: W praktyce firmy mogą posiadać takie środki, których wartość księgowa netto wynosi 0, ale są nadal używane ze względu na dobry stan techniczny.
 • Niezgodne Zasady: Amortyzacji nie można kontynuować dla całkowicie zamortyzowanego, ale nadal używanego środka trwałego, zgodnie z przepisami bilansowymi i podatkowymi.
 • Przepisy Prawne: Zgodnie z przepisami, rozpoczęcie i zakończenie amortyzacji zależy od momentu przyjęcia do używania oraz zrównania zakumulowanej amortyzacji z wartością początkową.
 • Wycofanie ze Służby: Wycofanie ze służby całkowicie zamortyzowanego środka trwałego jest inaczej traktowane niż w przypadku środka trwałego z wartością netto większą niż zero.
 • Amortyzacja Używanych Środków: Przepisy podatkowe precyzyjnie regulują kwestię amortyzacji używanych środków trwałych, umożliwiając podatnikom dostosowanie stawek do konkretnej sytuacji.

Wartość księgowa netto, przewidywania okresu użytkowania, i zgodność z przepisami podatkowymi to kluczowe aspekty związane z amortyzacją całkowicie zamortyzowanych środków trwałych, co może mieć istotne konsekwencje dla wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

Uproszczenia w Rachunkowości dla jednostek mikro

Jednostki mikro, czyli małe firmy, mogą korzystać z uproszczeń w rachunkowości. Oto najważniejsze zasady:

 • Wycena Aktywów i Pasywów: Nie są zobowiązane do wyceny według wartości godziwej ani skorygowanej ceny nabycia.
 • Zasada Ostrożności: Mogą zrezygnować z zasady ostrożności przy wycenie aktywów i pasywów oraz przy tworzeniu rezerw.
 • Uproszczony Wzór Bilansu: Stosują uproszczony wzór bilansu i rachunku wyników.
 • Brak Obowiązku Raportowania: Nie muszą sporządzać rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym ani sprawozdania z działalności.
 • Informacje Uzupełniające: Ujawniają podstawowe informacje, takie jak siedziba, czas trwania działalności, zasady rachunkowości, polityka rachunkowości i informacje o udziałach własnych.
 • Zobowiązania Finansowe: Ujawniają kwoty zobowiązań finansowych, takie jak długi, gwarancje i poręczenia.
 • Udziały Własne: Informują o udziałach własnych, w tym przyczynie nabycia, liczbie i wartości udziałów oraz ewentualnych zbyciach.
 • Zasada Odpłatności: Wynik finansowy zwiększa przychody lub koszty roku następnego w części

POŁĄCZENIE SPÓŁKI Z O.O. ZE SPÓŁKĄ JAWNĄ: JAKIE PODATKI PO POŁĄCZENIU?

Spółka z o.o. planuje połączenie się ze spółką jawna, a procedura ta będzie realizowana na podstawie art. 492 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Przedstawiamy kluczowe kwestie i skutki podatkowe tego procesu.

Sposób Połączenia:

W ramach połączenia, majątek spółki jawnej zostanie przeniesiony na spółkę z o.o. w zamian za udziały wydane wspólnikom spółki jawnej. Wspólnicy spółki jawnej, będący jednocześnie wspólnikami spółki przejmującej, nie zmienią struktury własności w wyniku tego procesu.

Podatki po Połączeniu:

Spółka przejmująca będzie opodatkowana estońskim CIT (ryczałt od dochodów spółek), podczas gdy spółka przejmowana będzie opodatkowana na zasadach ogólnych. Obecnie spółka jawna jest zawieszona, a posiada straty z 2018 r., które z uwagi na upływ czasu nie mogą zostać rozliczone.

Czy Spółka Przejmująca Zachowa Prawo do Estońskiego CIT po Połączeniu?

Prawo do opodatkowania estońskim CIT przez spółkę przejmującą może ulec utracie w zależności od dwóch wskazanych przypadków.

Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estońskim CIT) jest uregulowana przepisami art. 28l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednym z przypadków utraty tego prawa jest przejęcie innego podmiotu w drodze łączenia lub podziału podmiotów (zgodnie z art. 28l ust. 1 pkt 4 lit. c).

Jednakże, w niektórych przypadkach utrata prawa nie występuje, mianowicie gdy:

 • Podmiot przejmowany lub dzielony jest opodatkowany ryczałtem, albo
 • Podmiot przejmowany lub dzielony z dniem przejęcia zamknie księgi rachunkowe i dokona rozliczenia transakcji pozostających w związku z przejmowanymi składnikami majątku (zgodnie z art. 7aa).

Zatem, czy spółka przejmująca utraci to prawo, zależy od szczegółów procesu połączenia. W przypadku spełnienia jednego z tych dwóch warunków, spółka z o.o. nie utraci prawa do opodatkowania estońskim CIT. W przeciwnym razie, utrata prawa nastąpi z końcem poprzedniego roku podatkowego.

Odsetki Podatkowe

Porozmawiajmy dziś trochę o odsetkach.

Dziś taka kwestia 🙂

Czy jeżeli w deklaracji CIT-8 wykazane zostaną należne zaliczki na podatek, które w ciągu roku nie zostały opłacone, a spółka rok zakończy stratą, to Urząd Skarbowy ma prawo naliczyć odsetki od wykazanych zaliczek?

ODPOWIEDŹ

W przypadku straty brak zapłaty zaliczek jest podstawą do naliczenia odsetek za zwłokę.

Uzasadnienie

Zasadą jest, że zaległości z tytułu zaliczek, na równi z zaległościami podatkowymi, generują odsetki za zwłokę zob. art. 53 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. Zaległe zaliczki rozlicza się w zeznaniu rocznym, ale podatnik może być zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że po zakończeniu roku podatkowego zaliczka wygasa gdy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym. Po upływie terminu zapłaty zaliczki istnieje obowiązek zapłaty zaliczek, aż do dnia, w którym w ich miejsce powstaje obowiązek zapłacenia podatku za cały rok podatkowy. Niemniej jednak należy pamiętać, że niezapłacona zaliczka jest zaległością podatkową – aż do chwili wygaśnięcia (art. 51 § 2 o.p.). Od takiej niezapłaconej zaliczki pobiera się odsetki za zwłokę aż do chwili wygaśnięcia – również wówczas, gdy zaliczki przekraczają wysokość podatku za okres rozliczeniowy (art. 53 § 2 o.p.). Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach – dalej r.n.o.z. – odsetki za zwłokę od nieuiszczonej zaliczki na podatek dochodowy nalicza się m.in. do dnia złożenia zeznania podatkowego, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie, na ostatni dzień terminu złożenia zeznania albo do dnia uiszczenia podatku – od nieuregulowanych w terminie płatności w całości lub w części zaliczek na podatek dochodowy. Oznacza to, że organ podatkowy powinien naliczyć odsetki od zaliczek do najwcześniejszej z dat: – daty złożenia zeznania podatkowego gdy zostało ono złożone w terminie lub daty upływu tego terminu (§ 4 ust. 1 pkt 7 r.n.o.z.), – daty zapłaty zaliczki (tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10.01.2020 r., II FSK 376/18). W efekcie jeśli kwota zaległych zaliczek nie przekracza podatku (w szczególności, gdy poniesiono stratę) to nie trzeba regulować zaliczki, ale powstanie obowiązek zapłaty odsetek od tej zaliczki.

Podatek Minimalny: Kluczowe Założenia Nowej Polityki Podatkowej

Od początku roku 2024 w życie wchodzi rewolucyjna zmiana w polityce podatkowej – wprowadzenie tzw. podatku minimalnego. Nowa regulacja ma na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, szczególnie w przypadku dużych przedsiębiorstw i osób z wyższymi dochodami. Poniżej przedstawiamy kluczowe założenia tej nowej formy opodatkowania.

Minimalna Stawka Podatkowa

Podstawowym założeniem jest wprowadzenie stałej, minimalnej stawki podatkowej, której przedsiębiorstwa i osoby z wyższymi dochodami nie mogą unikać. To oznacza, że niezależnie od ulg podatkowych czy odliczeń, każdy podatnik musi uiścić tę minimalną kwotę podatku.

Eliminacja Strategii Unikania Opodatkowania

Podatek minimalny ma zdecydowanie zmniejszyć możliwość przenoszenia zysków do krajów o niższych stawkach podatkowych. Obejmuje on specjalne klauzule, które eliminują potencjalne luki w systemie, uniemożliwiając manipulacje finansowe w celu uniknięcia opodatkowania.

Dostosowanie do Specyfiki Branż

Mimo wprowadzenia stałej stawki podatkowej, regulacje zawierają klauzule uwzględniające specyfikę niektórych branż. To podejście ma na celu zminimalizowanie potencjalnych szkód dla sektorów gospodarki, które wymagają specjalnych rozwiązań podatkowych.

Przejrzystość i Uczciwość Podatkowa

Nowa polityka podatkowa ma na celu wprowadzenie większej przejrzystości i uczciwości do systemu podatkowego. Minimalna stawka eliminuje przepisy umożliwiające unikanie opodatkowania, co przyczynia się do bardziej uczciwego podziału obciążeń podatkowych.

Wsparcie dla Małych Przedsiębiorstw

Podatek minimalny ma również przynieść korzyści dla małych przedsiębiorstw, eliminując nieuczciwą konkurencję ze strony dużych korporacji, które dotychczas unikały części swojego obciążenia podatkowego.

Zaliczka a Zadatek: Czym Się Różnią i Jak Mają Wpływ na Twoje Finanse?

Zaliczka i zadatek – dwa pojęcia, które często się myli. Czym się różnią i jak mogą wpłynąć na Twoje finanse? Oto wyjaśnienie.

Zaliczka: Płatność przed usługą lub dostawą

Czym jest zaliczka? Zaliczka to część płatności, którą klient dokonuje przed otrzymaniem usługi lub towaru. Jest to forma zabezpieczenia dla usługodawcy lub sprzedawcy na wypadek nieuregulowania całości należności przez klienta

Zaliczka jako część transakcji: W przypadku usług czy produktów wymagających dłuższego czasu wykonania lub oczekiwania na dostawę, zaliczka może być wykorzystana do pokrycia kosztów początkowych lub jako potwierdzenie zobowiązania klienta.

Zadatek: Ustalone zabezpieczenie transakcji

Czym jest zadatek? Zadatek to kwota, którą klient wpłaca jako zabezpieczenie transakcji. W odróżnieniu od zaliczki, jest to już część całkowitej kwoty transakcji.

Zadatek jako zabezpieczenie transakcji: Zadatek jest formą pewności dla sprzedawcy lub usługodawcy, potwierdzając zaangażowanie klienta w daną transakcję. W przypadku rezygnacji z transakcji przez klienta, może być on traktowany jako rekompensata za utracone możliwości.

Różnice między zaliczką a zadatkiem

Moment zapłaty: Zaliczka jest częścią płatności, która jest uregulowana przed wykonaniem usługi lub dostarczeniem towaru. Zadatek stanowi już część całkowitej kwoty i jest wpłacany jako forma zabezpieczenia transakcji.

Funkcja w transakcji: Zaliczka ma na celu częściowe pokrycie kosztów początkowych i potwierdzenie chęci klienta do skorzystania z usługi lub nabycia towaru. Zadatek ma natomiast funkcję zabezpieczenia transakcji i może być traktowany jako rekompensata za ewentualną rezygnację.

Wpływ na finanse i podatki

Zaliczka i zadatek mogą wpływać na Twoje finanse i rozliczenia podatkowe. Kluczowe jest zrozumienie różnic między tymi dwoma pojęciami, a także dokładne dokumentowanie transakcji zaliczek i zadatków, aby uniknąć nieporozumień przy rozliczeniach.

Podsumowanie

Zaliczka i zadatek to dwie różne formy zabezpieczenia transakcji, które mogą mieć wpływ na Twoje finanse i relacje biznesowe. Kluczowe jest zrozumienie różnic między nimi, aby korzystać z tych mechanizmów w sposób świadomy i korzystny dla obu stron transakcji.