Odsetki Podatkowe

Porozmawiajmy dziś trochę o odsetkach.

Dziś taka kwestia 🙂

Czy jeżeli w deklaracji CIT-8 wykazane zostaną należne zaliczki na podatek, które w ciągu roku nie zostały opłacone, a spółka rok zakończy stratą, to Urząd Skarbowy ma prawo naliczyć odsetki od wykazanych zaliczek?

ODPOWIEDŹ

W przypadku straty brak zapłaty zaliczek jest podstawą do naliczenia odsetek za zwłokę.

Uzasadnienie

Zasadą jest, że zaległości z tytułu zaliczek, na równi z zaległościami podatkowymi, generują odsetki za zwłokę zob. art. 53 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. Zaległe zaliczki rozlicza się w zeznaniu rocznym, ale podatnik może być zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że po zakończeniu roku podatkowego zaliczka wygasa gdy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym. Po upływie terminu zapłaty zaliczki istnieje obowiązek zapłaty zaliczek, aż do dnia, w którym w ich miejsce powstaje obowiązek zapłacenia podatku za cały rok podatkowy. Niemniej jednak należy pamiętać, że niezapłacona zaliczka jest zaległością podatkową – aż do chwili wygaśnięcia (art. 51 § 2 o.p.). Od takiej niezapłaconej zaliczki pobiera się odsetki za zwłokę aż do chwili wygaśnięcia – również wówczas, gdy zaliczki przekraczają wysokość podatku za okres rozliczeniowy (art. 53 § 2 o.p.). Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach – dalej r.n.o.z. – odsetki za zwłokę od nieuiszczonej zaliczki na podatek dochodowy nalicza się m.in. do dnia złożenia zeznania podatkowego, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie, na ostatni dzień terminu złożenia zeznania albo do dnia uiszczenia podatku – od nieuregulowanych w terminie płatności w całości lub w części zaliczek na podatek dochodowy. Oznacza to, że organ podatkowy powinien naliczyć odsetki od zaliczek do najwcześniejszej z dat: – daty złożenia zeznania podatkowego gdy zostało ono złożone w terminie lub daty upływu tego terminu (§ 4 ust. 1 pkt 7 r.n.o.z.), – daty zapłaty zaliczki (tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10.01.2020 r., II FSK 376/18). W efekcie jeśli kwota zaległych zaliczek nie przekracza podatku (w szczególności, gdy poniesiono stratę) to nie trzeba regulować zaliczki, ale powstanie obowiązek zapłaty odsetek od tej zaliczki.