Uproszczenia w Rachunkowości dla jednostek mikro

Jednostki mikro, czyli małe firmy, mogą korzystać z uproszczeń w rachunkowości. Oto najważniejsze zasady:

  • Wycena Aktywów i Pasywów: Nie są zobowiązane do wyceny według wartości godziwej ani skorygowanej ceny nabycia.
  • Zasada Ostrożności: Mogą zrezygnować z zasady ostrożności przy wycenie aktywów i pasywów oraz przy tworzeniu rezerw.
  • Uproszczony Wzór Bilansu: Stosują uproszczony wzór bilansu i rachunku wyników.
  • Brak Obowiązku Raportowania: Nie muszą sporządzać rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym ani sprawozdania z działalności.
  • Informacje Uzupełniające: Ujawniają podstawowe informacje, takie jak siedziba, czas trwania działalności, zasady rachunkowości, polityka rachunkowości i informacje o udziałach własnych.
  • Zobowiązania Finansowe: Ujawniają kwoty zobowiązań finansowych, takie jak długi, gwarancje i poręczenia.
  • Udziały Własne: Informują o udziałach własnych, w tym przyczynie nabycia, liczbie i wartości udziałów oraz ewentualnych zbyciach.
  • Zasada Odpłatności: Wynik finansowy zwiększa przychody lub koszty roku następnego w części