Ulga za Złe Długi: Kluczowe Informacje dla Firm i Przedsiębiorców

Definicja

Ulga za złe długi to instrument podatkowy, który pozwala firmom zaliczyć stratę na nieściągalne należności jako koszt uzyskania przychodu.

Jak działa ulga za złe długi?

Gdy dług nie jest możliwy do odzyskania i spełnia określone warunki, firma może ubiegać się o ulgę podatkową. Oznacza to możliwość zaliczenia tej kwoty jako koszt uzyskania przychodu, co z kolei zmniejsza podstawę opodatkowania, a co za tym idzie, redukuje podatek do zapłacenia.

Warunki ulgi za złe długi

Pierwszym warunkiem skorzystania z ulgi na złe długi w podatku dochodowym jest nieuregulowanie lub niezbycie wierzytelności zaliczonej do przychodów należnych w terminie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

Drugim warunkiem korzystania z ulgi na złe długi w podatku dochodowym jest nieznajdowanie się przez dłużnika na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień skorzystania z tej ulgi (tj. zapłaty zaliczki, ryczałtu lub złożenia zeznania podatkowego) w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Trzecim warunkiem skorzystania z ulgi na złe długi w podatku dochodowym jest nieupłynięcie 2 lat od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub zawarta umowa, a w przypadku, gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek), jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności. Po upływie tego terminu skorzystanie z ulgi na złe długi w podatku dochodowym nie jest możliwe.

zwartym warunkiem skorzystania z ulgi na złe długi w podatku dochodowym jest zawarcie transakcji handlowej w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski.

A co z podatkiem VAT?

Jeżeli spełnione są warunki ulgi na złe długi w VAT, wierzyciel może dokonać korekty podatku należnego dotyczącego nieściągalnej wierzytelności. Korekta ta dokonywana jest poprzez dokonanie odpowiednich zapisów w ramach części ewidencyjnej oraz części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT przesyłanego za miesiąc (w przypadku podatników składających deklaracje VAT za okresy miesięczne, a więc przesyłających nowy plik JPK_VAT w wariancie JPK_V7M) lub ostatni miesiąc kwartału (w przypadku podatników składających deklaracje VAT za okresy kwartalne, a więc przesyłających nowy plik JPK_VAT w wariancie JPK_V7K), w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności wierzytelności.