Zajęcia komornicze

Kwota wolna od zajęcia komorniczego interesuje praktycznie wszystkie osoby, które na mocy tytułów wykonawczych są w trakcie egzekucji komorniczej. Z reguły egzekucja jest efektem niespłaconych na czas pożyczek kredytów gotówkowych, a także nieopłaconych kar pieniężnych przewidzianych w umowach.

Bardzo często do zajęcia komorniczego dochodzi także wobec osób, które powinny opłacać na rzecz dziecka lub partnera świadczenia alimentacyjne, a nie robią tego. Wobec takich osób prawo dotyczące kwoty wolnej od potrąceń komorniczych jest o wiele surowsze niż wobec pozostałych.

Czym jest kwota wolna od zajęcia komorniczego?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego, to – jak sama nazwa wskazuje – kwota bezpieczna, taka, której komornik pod żadnym pozorem nie może zająć. Z reguły mówi się, że kwota wolna od zajęcia jest równa kwocie minimalnego wynagrodzenia, ale sprawa jest bardziej skomplikowana

Kwoty wolne ustala się również w zależności od:

  • rodzaju długu (czy jest to dług alimentacyjny czy niealimentacyjny),
  • wieku (czy dłużnik ukończył 26 rok życia, czy nie),
  • źródła pieniędzy (wynagrodzenie, renta, emerytura czy inne),
  • rodzaju umowy (w przypadku egzekucji komorniczej z wynagrodzenia znaczenie ma, czy jest to umowa o pracę, czy w niepełnym wymiarze godzin, czy umowa zlecenie lub umowa o dzieło),
  • typu egzekucji (czy jest to egzekucja z wynagrodzenia, czy z rachunku bankowego).

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2023?

Ogólnie rzecz biorąc – wysokość kwoty wolnej od potrąceń zależy od kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. Kwota wolna od potrąceń w przypadku wynagrodzenia za pracę wynosi tyle, co kwota netto minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy.

Po wzroście minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku do kwoty 3490 zł w pierwszej połowie roku i 3600 zł w drugiej połowie roku, kwota wolna w większości przypadków będzie wynosić odpowiednio około 2700 zł lub 2800 zł. Podniesione minimalne wynagrodzenie to automatycznie wyższa kwota wolna przy wszczęciu egzekucji.