Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

23 Października 2023 Naczelny Sąd Administracyjny podjął bardzo ważną o fundamentalnym znaczeniu dla Podatników podatku VAT.

Skład siedmiu sędziów rozstrzygał w sprawie od dawna budzącej wiele wątpliwości a mianowicie

Czy wykreślenie podatnika z rejestru podatników czynnych podatku od towarów i usług w trybie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług może nastąpić poprzez dokonanie czynności materialno-technicznej czy też wymaga formy decyzji podatkowej?

Zagadnienie to powstało na kanwie rozpoznawanej skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2019 (sygn. Akt III SA/Wa 726/19 ).

NSA w uchwale z dnia 23 Października ( I FPS 3/23) zdecydował iż

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT z urzędu, po zablokowaniu jego rachunków, może nastąpić poprzez dokonanie czynności materialno-technicznej i nie wymaga formy decyzji podatkowej, ani powiadamiania podatnika