• Z nami

    podatki stają się proste

  • Z nami

    podatki stają się proste

  • Z nami

    podatki stają się proste

Drukuj

Wskaźniki i stawki

 

Podatek od osób fizycznych

kres obowiązywania:  

od  1.01.2021 do  31.12.2021

Skala podatkowa w 2021 r.

Podstawa obliczenia
podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528

 

14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu

ponad

do

 

8.000 zł

1.360 zł

8.000 zł

13.000 zł

1.360 zł – [834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) : 5.000 zł]

13.000 zł

85.528 zł

525,12 zł

85.528 zł

127.000 zł

525,12 zł – [525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł)
: 41.472 zł]

127.000 zł

 

brak kwoty zmniejszającej podatek

 

 

Podatek od osób prawnych

Stawki podstawowe

Podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f updop, wynosi:

- 19% podstawy opodatkowania (art. 19 ust. 1 pkt 1 updop),
- 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł (art. 19 ust. 1 pkt 2 updop); stawkę tę stosują mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą - w roku rozpoczęcia tej działalności, z wyjątkiem podatników wymienionych w art. 19 ust. 1a-1c updop
Pozostałe stawki
- od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 updop przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP - 19% uzyskanego przychodu (dochodu)1) (art. 22 ust. 1 updop),
- od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP - 19% podstawy opodatkowania (art. 24a ust. 1 updop),
- od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który:

1) stanowi własność albo współwłasność podatnika,

2) został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,

3) jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  tzw. podatek od przychodów z budynków wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc2) (art. 24b ust. 1 updop),
- od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - 5% podstawy opodatkowania (art. 24d ust. 1 updop),
- od dochodów z niezrealizowanych zysków - 19% podstawy opodatkowania3) (art. 24f ust. 1 updop),
- od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych - 19% uzyskanego dochodu4) (art. 22d ust. 1 updop)
- od dochodu spółki nieruchomościowej, której udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa
lub prawa o podobnym charakterze są zbywane - 19% dochodu z tego tytułu (art. 26aa ust. 1 updop)

 

1) z uwzględnieniem zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 22 ust. 4 updop oraz umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

2) z uwzględnieniem zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 24b ust. 2 updop

   Uwaga: Zwalnia się z podatku od przychodów z budynków przychody podlegające opodatkowaniu na podstawieart. 24b updop, ustalone za okres od 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany - w przypadku obowiązywania po 31 grudnia 2020 r. stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Wynika tak z art. 38ha pkt 2 updop .

3) z uwzględnieniem zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 24h ust. 1 updop

4) z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

 

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT)

Stawki podstawowe:

1) 15% podstawy opodatkowania - w przypadku małego podatnika oraz podatnika, u którego wartość średnich przychodów obliczona zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 1 updop nie przekracza wartości maksymalnych przychodów określonych dla małego podatnika,

2) 25% podstawy opodatkowania - w przypadku podatnika innego niż wskazany w pkt 1.

Jeśli nakłady na cele inwestycyjne osiągną poziom określony w art. 28o ust. 2 updop, to stawka podatku od podstawy opodatkowania ustalanej od dochodu z tytułu zysku netto będzie podlegała obniżeniu o pięć punktów procentowych, tj. do:

1) 10% dla małego podatnika oraz podatnika, którego wartość średnich przychodów obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego, z okresu opodatkowania ryczałtem, nie przekracza wartości maksymalnych przychodów określonych dla małego podatnika,

2) 20% dla podatnika innego niż wcześniej wskazany.

(art. 28o updop)Podatek dochodowy z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty, które nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu
Stawka1)
Przychody
20%
- z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) (art. 21 ust. 1 pkt 1 updop), 2)
- z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 21 ust. 1 pkt 2 updop),
- z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze (art. 21 ust. 1 pkt 2a updop)
10%
-   z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych (art. 21 ust. 1 pkt 3 updop),
- uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera (art. 21 ust. 1 pkt 4 updop)

Centralna informacja księgowa