• Z nami

    podatki stają się proste

  • Z nami

    podatki stają się proste

  • Z nami

    podatki stają się proste

Drukuj

Polski Ład

 

 Szanowni Państwo 

 

Chciałbym zaprezentować zmiany które wejdą w życie z dniem 01 Stycznia 2022 zwane jako "Polski Ład"

Wprowadzenie  Polskiego Ładu przewidują zmiany w 26 ustawach podatkowych.

Oto najistotniejsze z nich :

 

 

ZMIANA SPOSOBU NALICZANIA SKLADKI ZDROWOTNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSÓB POWOŁANYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI.

 

 

Osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu
pobierają wynagrodzenie

Dotyczy między innymi członków zarządu i prokurentów powołanych do pełnienia funkcji i
pobierających z tego tytułu wynagrodzenie
 
-  składka w wysokości 9% liczona od kwoty wynagrodzenia (od przychodu)
-  obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem powołania, a wygasa z
dniem odwołania 

-  podmiot wypłacający wynagrodzenie dokonuje zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Zmiany dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą 
skala podatkowa, podatek liniowy, IP-BOX 

 

Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność
pozarolniczą, stanowi:


Dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między
osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów
pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe,
chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Podstawa wymiaru składki w nowej wysokości obowiązuje od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku
następnego, zwanego dalej rokiem składkowym.

W przypadku gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, ustalona zgodnie z
powyższym , jest niższa od kwoty stanowiącej iloczyn liczby miesięcy w roku składkowym podlegania
ubezpieczeniu zdrowotnemu i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku
składkowego, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten rok składkowy stanowi
ta kwota. [12 x 3010 zł = 36.120 zł]

Jest to sposób ustalania wysokośći składki zdrowotnej z cyklu rocznym

 

 

Zmiany dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą 
skala podatkowa, podatek liniowy, IP-BOX 

Wysokość składki zdrowotnej ustalana w cyklach miesięcznych

 

Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu osoba,prowadząca działalność gospodarczą wpłaca składkę na
ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który
opłacana jest składka, ustalony w następujący sposób:


Dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym jest ustalany jako różnica
między osiągniętymi przychodami  a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów .


Dochód ustalony w sposób, o którym mowa  jest pomniejszany o kwotę składek na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie
zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;


Dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów  osiągniętych od początku roku i sumą
kosztów uzyskania tych przychodów poniesionych od początku roku;
 
Dochód ustalony w sposób, o którym mowa  jest pomniejszany o sumę dochodów ustalonych
za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe,
chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich
miesiącach; dochód nie jest pomniejszany o składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania
przychodów.

Z sytuacji podstawa wymiaru w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia
obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, podstawę wymiaru za ten miesiąc stanowi kwota
minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku [3010 zł na rok 2022]

Dla podatników prowadzących działalność  gospodarczą korztstajacych z księgi przychodów i rozchodów opodatkowanych wg skali progresywnej

Stawka dla wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9%

 

Dla podatników prowadzących działalność  gospodarczą korztstajacych z księgi przychodów i rozchodów opodatkowanych wg podatku liniowego 19% oraz IP-BOX

 

Stawka dla wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 4,9%

 

Jednakże składka nie może być mniejsza
niż 9% minimalnego wynagrodzenia (9% x 3010 zł = 270,90 zł) rok 2022

 

WAŻNE !!!!

 

 Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, o których
mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, 1163, 1243, 1551, 1574 
1834)

wynosi 4,9% podstawy wymiaru składki, jednak nie mniej niż kwota odpowiadająca 9%:


1) minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia roku składkowego [w
pierwszym dniu roku składkowego, o którym mowa w art. 81 ust. , o którym mowa w
art. 81 ust. 2, w przypadku składki obliczanej od miesięcznej podstawy jej wymiaru;
2) iloczynu liczby miesięcy w roku składkowym, o którym mowa w art. 81 ust. 2, i minimalnego
wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu tego roku składkowego, w przypadku składki
obliczanej od rocznej podstawy jej wymiaru.

Jeśli osoba prowadzi kilka rodzajów działalności ,wówczas należy opłacić składkę zdrowotna od sumy dochodów.

 

Aby obliczyć wysokosć składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2022 zastosowano przepis przejściowy

 

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne,  za styczeń 2022 r. ustala
się na podstawie zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r.


- dotyczy tylko osób prowadzących działalność pozarolniczą opodatkowaną skalą podatkową,
podatkiem liniowym i w ramach IP-BOX

 

Osoby prowadzące Pozarolniczą działalność gopodarczą opodatkowane ryczałtem ewidencjoinowanym

 

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczane rocznie

 

Iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty
60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale
roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS, jeżeli roczne
przychody przedsiębiorcy nie przekroczą kwoty 60 000 zł (składka w wysokości ok. 300 zł miesięcznie


2) iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty
100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli roczne przychody przedsiębiorcy
przekroczą 60 000 zł, ale nie przekroczą 300 000 zł (składka w wysokości ok. 500 zł miesięcznie)


3) iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty
180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli roczne przychody przedsiębiorcy
przekroczą 300 000 zł (składka w wysokości ok. 900 zł miesięcznie)

 

Jak zatem widać maksymalna wysokość składki dla osób opłacających ryczałat wynosi 900 pln

 

 Osoby opodatkowane w formie Karty podatkowej.

 

Podstawę wymiaru stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia w dniu 1 stycznia
danego roku (na rok 2022 będzie to kwota 3010 zł)
-  stawka: 9%
-  wysokość składki: 3010 x 9% = 270,90 zł


Od 2022 roku karty podatkowej nie będą mogli wybrać przedsiębiorcy, którzy dotąd
rozliczali się w inny sposób, ani też firmy nowo utworzone – karta podatkowa dostępna
będzie tylko dla osób, które obecnie z niej korzystają

 

 

Zmiany dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą -
wspólnicy spółki komandytowej, wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.,
wspólnicy spółek jawnych opodatkowanych CIT, osoby współpracujące

 

 

 

Podstawa wymiaru: przeciętne miesięczne wynagrodzenie przecię ęczne w sektorze
przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z
zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS


- stawka: 9%

 składka obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego
wysokość składki na rok 2022: ok. 500 zł

powyższe dotyczy również akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego
do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług
jeśli ubezpieczony jest wspólnikiem kilku spółek, to składka płacona jest odrębnie za
każdą spółkę.

 

 

Zmniejszenie limitu płatności gotówkowej

 

 

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością
gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym
przypadku gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności,
przekracza 8 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych
przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzaj cego dzień dokonania poprzedzającego transakcji.

 

WAŻNE !!! zmiana ta wejdzie w życie z dniem 01-01-2023

 

Pozostałe zmiany opiszę wkrótce

 

 

 

Centralna informacja księgowa