Drukuj

Aktualności

Szanowni Państwo poniżej przedstawiam najważniejsze założenia Tarczy Antykryzysowej z podziałem na rodzaje przedsiębiorców :

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza (bez pracowników), samozatrudnieni :

$1Ø  zwolnienie z płacenia ZUS przez 3 miesiące (za marzec, kwiecień , maj 2020 )

Warunki , które należy spełnić :

1. działalność musi być zarejestrowana przed 1 lutego 2020 roku.

2.  przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.

$1Ø  świadczenie postojowe (nieoskładkowane oraz nieopodatkowane)

2 080,00 zł jednorazowo

$1·        jeśli działalność gospodarcza została podjęta przed 1 lutego 2020 r. (nie została zawieszona)

$1o   Przychód:

$1§  był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który został uzyskany  w miesiącu poprzedzającym,

$1§  nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

$1·        Jeśli rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawieszono ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskano w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

$1·        Nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

$1·        Miejsce zamieszkania jest na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

1 300,00 zł jednorazowo

$1·         Podatek jest rozliczany na zasadach karty podatkowej firma jest zwolniona z opłacania podatku VAT.

$1·         Nie występuje  inny tytuł do ubezpieczeń społecznych.

$1·         Miejsce zamieszkania na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 9 osób :

(Warunki:

$11.      Działalność musi być zarejestrowana przed 1 lutego 2020 roku.

$12.     Na dzień 29.02.2020 roku musi być zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób).

$1Ø  zwolnienie z płacenia ZUS przez 3 miesiące (za marzec, kwiecień , maj 2020 )

$1Ø  świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło)

$1Ø  dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach;  

Pozostałe firmy zatrudniające powyżej 9 osób :

$1Ø  świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło)

$1Ø  dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach;  

$1Ø  ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;

Wszyscy :

        

$1Ø  czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);

$1Ø  umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;

$1Ø  korzystniejsze zasady rozliczania straty;

$1Ø  wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;

$1Ø  ułatwienia dla branży turystycznej;

$1Ø  umożliwienie sklepom – w niedziele objęte zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;

$1Ø  przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;

$1Ø  zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;

$1Ø  umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;

$1Ø  przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;

$1Ø  gwarancje de minimis z BGK;

$1Ø  dopłaty BGK do odsetek;

$1Ø  fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł

$1Ø  dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

$1·         Przysługuje on w wymiarze do 14 dni osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej) zwolnionej z pracy, która musi zająć się dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19.

$1·         Zasiłek w dodatkowym wymiarze 14 dni przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

$1·         Otrzymuje się go na podstawie oświadczenia składanego bezpośrednio do płatnika składek, albo – w przypadku przedsiębiorców – do ZUS.

Od 26 marca:

$1·         Osoby, które złożyły już oświadczenie do wypłaty tego zasiłku mogą otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez kolejny okres do 14 dni.   Nowy 14 dniowy okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego obowiązuje od 26 marca 2020 r. Nie trzeba składać oświadczenia ponownie. Na podstawie poprzedniego oświadczenia otrzymają zasiłek za dalszy okres.

$1·         Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci:

$1o   do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

$1o   do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

$1o   które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

$1·         Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym należy się także rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

$1Ø  Dofinansowanie zatrudnienia

$1·         Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

$1o   nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub

$1o   nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

$1·         pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

$1o   Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

$1·         Przedsiębiorca, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

$1o   Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

$1·         Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

$1·         Wnioski mogą być składane elektronicznie, do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

$1Ø  Odroczenie niektórych obowiązków, m.in.:

$1·         Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).

$1·         Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);

$1·         Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.

$1·         Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;

$1·         Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);

$1·         odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;

$1·         możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;

$1·         wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Poniżej podajemy link do strony rządowej na której znajdziecie Państwo bardziej szczegółowe informacje a także wnioski wraz z przekierowaniami na konkretne strony, gdzie będzie można wypełnić oraz wysłać poszczególne dokumenty .

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa